ЕПЛР


Учебна 2023/2024 година


Правила за оказване на първа помощ

 

Училище за родители

Адаптация на ученици в прехода начален-прогимназиален етап

Агресията в училище, гняв и ситуитивна тревожност

Ценности и отклоняващо се поведение

Отговорното родителство в полза на детето, образованието и обществото

Стратегии за учене при ученици със специални образователни потребности

 


Учебна 2022/2023 година


Училище за родители

Нарушено говорно развитие

Деца със специални образователни потребности

 


21 февруари

Екипът за подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР) при ОУ „Добри Чинтулов“ взе участие в Регионален форум за представяне на добри практики на тема:

„Приобщаваща училищна среда за ученици със специални образователни потребности и пълноценно партньорство с родители за реализиране на училщните политики при оказване на ефективна подкрепа.“

Мероприятието се проведе на 09.02.2023 г. в актовата зала на районно кметство „Аспарухово“, гр. Варна.

Ст. ресурсен учител Грациела Йорданова представи презентация на тема:

Компетентностен подход при осигуряване на допълнителна подкрепа-ресурсно подпомагане.

 


 
 


Учебна 2021/2022 година


Училищен координационен съвет

за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците

през учебна 2021/2022 година

Председател:

Николай Петков –  училищен психолог

Членове:

Женя Димитрова- зам.директор УД

Янка Котларова- зам.директор УД

Грациела Йорданова- ресурсен учител

Ася Николова-главен учител начален етап

Даниела Пигова– старши учител начален етап

Наталия Борисова- старши учител прогимназиален етап

Деница Радева-логопед

Таня Маринова- старши учител прогимназиален етап

Стоян Стоянов – педагогически съветник

Бехнур Гошкелов- председател на Училищното настоятелство

Ваня Балушева – психолог

д-р   Марианка Агапова- медицинско лице


План за работа на ЕПЛР по проект “ Училище за родители“ в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2021-2022 г.


План за управление на взаимодействието между училищната и семейната среда

в ОУ“Добри Чинтулов“  за учебната 2021/2022 г.


Единни училищни правила за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз

  в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2021/2022 година


План за работа по механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците 

в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2021/2022 година


План за превенция и интервенция на насилието и тормоза между учениците в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2021/2022 година


Учебна 2020/2021 година


Училищен координационен съвет

за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците

през учебна 2020/2021 година

Председател:

Николай Петков –  училищен психолог

Членове:

Женя Димитрова- зам.директор УД

Иванка Николова- зам.директор УД

Янка Котларова- зам.директор УД

Грациела Йорданова- ресурсен учител

Ася Николова-главен учител начален етап

Даниела Пигова– старши учител начален етап

Наталия Борисова- старши учител прогимназиален етап

Миглена Стоянова-  учител начален етап

Таня Маринова- старши учител прогимназиален етап

Бехнур Гошкелов- председател на Училищното настоятелство

д-р   Марианка Агапова- медицинско лице

 


План за работа на ЕПЛР по проект “ Училище за родители“ в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2021-2022 г.

 


План за превенция и интервенция на насилието и тормоза между учениците в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2021/2022 година


ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА В ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“

за учебната 2020/2021 година


ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ОУ “ ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“

 за учебната 2020/2021 г.


План за управление на взаимодействието между училищната и семейната среда

в ОУ“Добри Чинтулов“ за учебната 2020/2021 г.


17 септември

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училище и в интернет

Правилата са разработени от  Държавна агенция   „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет.


Учебна 2019/2020 година


Състав на ЕПЛР /Екип за подкрепа на личностното развитие/

за учебната 2019/2020 г.

   Координатор на ЕПЛР:   Николай Петков –  училищен психолог

   Членове:                           Женя Димитрова- зам.директор УД

                                              Иванка Николова- зам.директор УД

                                              Мариян Славов- зам.директор УД

                                                     Юлия Христова – училищен психолог

                                              Грациела Йорданова- ресурсен учител

                                              Елизабет Влаева-главен учител начален етап

                                              Росица Станева– старши учител начален етап

                                              Самуил Борисов- старши учител прогимназиален етап

                                              Стоянка Михова- старши учител начален етап

                                              Стоян Стоянов- педагогически съветник

                                               Председател на УН

                                               д-р Агапова

                                               Изабела Колева-предс. на ученически съвет


План за управление на взаимодействието между училищната и семейната среда в ОУ“Добри Чинтулов“ за учебната 2019/2020 г.

Взаимодействие между училищната общност и родителите- РУО гр. Варна


Училище за родители

На 12 февруари 2020г. в ОУ „Добри Чинтулов“ се проведе семинар с родители и тяхното приобщаване към училищната общност, чрез проекта „Училище за родители“ на тема: „Синдром на родителско отчуждение“. Имаше интерес от страна на родителите, задаваха и се обсъждаха доста въпроси свързани с темата.

В практиката с деца и родители има случаи на бивши съпрузи в конфликт и той влияе неблагоприятно на емоционалното състояние на децата. На лице са доста сложни психични съдържания и динамични процеси, през които преминават конфликтните страни, както и за ограничените възможности на професионалистите и институциите да помогнат за разрешаването на конфликта, ако замесените в него нямат капацитета за това.

Понякога единственото решение остава постановлението на съда, а в такива случаи експертното мнение често е съдбоносно. Ето защо е важно политиките за реформа в семейното право и защита на правата на родителите и децата да кореспондират с научните стандарти.

Презентация има за цел да разгледа критично една проправяща си път теория – за „синдрома на родителското отчуждение” (СРО) и да допринесе за започване на научен и обществен дебат по тази тема.

       

                                              


Анкета в училище

На вниманието на учениците от IV до VII клас,

С цел проучване на тормоза и насилието в ОУ „Добри Чинтулов”, Ви молим да попълните онлайн анкетата до 27.11.2019г.

Проучването е напълно анонимно!

Благодарим Ви за съдействието!

https://bit.ly/358uaa9


Училище за родители

На 20. 11. 2019 г. се проведе работна среща с Екипа за подкрепа на личностното развитие и родители на ученици от ОУ „Добри Чинтулов” по проект „Училище за родители”.

„Стиловете на възпитание на децата в семейството и последици за тяхното психическо развитие” беше темата, която презентираха училищните психолози Николай Петков и Юлия Христова. Идеята за този проект беше приета позитивно от родителите. Те с въодушевление, развълнувани споделиха своите виждания по темата, без притеснение дискутираха лични преживявания и притеснения при възпитанието на децата.

Участниците стигнаха до извода, че такъв вид дейности с родители подобряват и заздравяват отношенията училище-родител, увеличават чувство за единност в постигане на целите – да се създаде възможност за дискусии и срещи с родителите, за да се повиши тяхната мотивация за участие в училищния живот и подкрепа за образованието на децата; родителите да участват активно в училищния живот; посредничество при взаимоотношенията между училищната общност и родителските активи.

Срещата завърши с желание от страна на участниците, работата по проекта да продължи активно, за да се обсъждат актуални теми, да се търсят решения на проблеми, което ще позволи да се постигне по-голяма ефективност и резултатност по посока подкрепа на личностното развитие на учениците и постигане целите на обучение и възпитание в училище.

                          

             


Comments are closed.