Еразъм +

 

,,Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“ е проект за мобилност, чрез който ОУ „Добри Чинтулов“ ще постигне повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез продължаваща квалификация на училищния колектив – участие в структурирани обучителни курсове в 5 тематични области.

Специфичните цели на проект „УТРЕ“, съобразно идентифицираните нужди на училището, учителите и учениците, са:

превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците;

преодоляване на идентифицирани дефицити по отношение на методите на преподаване;

повишаване на мотивацията на учениците за учене;

разбиране и зачитане  правата на човека и демокрацията от всички членове на училищната общност, насърчаване на толерантността и уважението към другите, изграждане на компетенции за активно гражданство.

Проект „УТРЕ“ е полезен, защото:

учениците ще повишат своя потенциал и индивидуални способности;

ще получат знания за човешките права и многообразието;

ще изградят умения за осъзнаване на своята идентичност и активна гражданска позиция;

ще развиват критично и стратегическо мислене;

ще станат по-конкурентно способни;

ще повишат мотивацията си за овладяване на нови знания;

ще се научат как да изберат своя собствена стратегия на учене;

ще участват активно в процеса на обучение;

ще подобрят езиковите си умения и способност свободно да комуникират на английски език.

        Педагогическите специалисти:

  • ще изградят полезни партньорства за международно сътрудничество и трансфер на опит и добри практики;
  • ще подобрят практическите си преподавателски умения, техники и методологии;
  • ще получат знания за проектно-базирания подход, безопасно интегриране на технологиите в клас, „ангажиране“  на ученици чрез игрови подходи в класната стая;
  • ще добият умения да провеждат занятия в сферата на гражданското образование;
  • ще се запознаят с добри практики, прилагани от португалските, германските и финландските учители с апробирани обучителни материали в пилотни училища в Европа;
  • ще прилагат наученото в ежедневната си работа.

За реализирането на проект ,,УТРЕ” е планирано 9 педагогически специалисти от ОУ ,,Добри Чинтулов” да се обучат в 5 различни по тематика курса в Португалия, Германия, Финландия и Малта. Със своята специфика те обединяват в една цялост идеята на проекта и представляват своеобразна модерна програма за обучение и квалификация на учителите.

,,Обучение в толерантност, многообразие и активно гражданство” – обучителен курс за придобиване на  знания и умения за възпитаване в ценности: толерантност, уважение към различното мнение, културна осъзнатост, активно гражданство; разрешаване на конфликти и създаване на  контакти на международно ниво. 

„Обучение, основано на игра. Печелиш или губиш?“ – курс, който предлага нови възможности за разнообразяване на инструментариума за преподаване, разширяване на уменията на учителите за справяне с бързата загуба на внимание и по-слабата концентрация на малките ученици.

„Обучение чрез проекти” – проектно-базираното обучение, съчетава поставянето на ученика в активна позиция с възможностите на съвременните информационни технологии за проучване и систематизиране на информация и презентиране на проект.

,,Английски за учители” е езиков курс за задълбочаване владеенето на английския език и усъвършенстване на комуникативните умения.

,,Обърнатата класна стая” е курс, представящ съвременен педагогически модел, в който типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си.

Методология за постигане на целите на проекта в ОУ,,Добри Чинтулов“.

След участието си в курсовете, обучените учители ще прилагат новите знания и компетенции в текущата си преподавателска работа, в часа на класа, както и в извънкласни форми на обучение по утвърден от директора план за учебната 2019/2020 г.

Планираме да постигнем ефекта на „снежната топка“ по отношение на прилагането на новите методи от останалите учители в училището, което ще постигнем чрез лекции, беседи, видео материали и презентации, дискусии, тренинги, игрови занимания и проектни разработки; открити уроци пред учители и родители; вътрешноучилищна квалификация по методически обединения; разпространение на работата по проекта и резултатите от него в училищния сайт, електронни медии и образователни информационни платформи за споделяне на добри практики; създаване на видеофилми, електронни книги и рекламни материали.

Проект „УТРЕ“ ще превърне традиционната класна стая в подобрено, съвременно място, чрез дигитализация и нови интерактивни методи и прилагане на апробирани практики, променено общуване учител-ученик, ученик-ученик и учител-родител.

Ще се инициира едно разширено сътрудничество по темите от обученията на ОУ „Добри Чинтулов“ с местната власт и с други образователни институции. Така ще се продължат възрожденските традиции, заложени в образователно-възпитателния процес е училище, за по-ефективно осъществяване на девиза му: „Училището, което сбъдва мечти“.

Мобилност първа- курс на тема ,,Обучение чрез игри и ,,игровизация” в моята класна стая”- Хелзинки, Финландия. Участници старши учители по англйски език начален етап Галина Тинчева и Дияна Панова.

                                                                 

/повече снимки в Галерия /

Comments are closed.