ЕРАЗЪМ+ „УТРЕ“ /2019 г.- 2021 г./

„Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“ е проект за мобилност, чрез който ОУ „Добри Чинтулов“ ще постигне повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез продължаваща квалификация на училищния колектив – участие в структурирани обучителни курсове в 5 тематични области.

Специфичните цели на проект „УТРЕ“, съобразно идентифицираните нужди на училището, учителите и учениците, са:

превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците;

преодоляване на идентифицирани дефицити по отношение на методите на преподаване;

повишаване на мотивацията на учениците за учене;

разбиране и зачитане  правата на човека и демокрацията от всички членове на училищната общност, насърчаване на толерантността и уважението към другите, изграждане на компетенции за активно гражданство.

Проект „УТРЕ“ е полезен, защото:

учениците ще повишат своя потенциал и индивидуални способности;

ще получат знания за човешките права и многообразието;

ще изградят умения за осъзнаване на своята идентичност и активна гражданска позиция;

ще развиват критично и стратегическо мислене;

ще станат по-конкурентно способни;

ще повишат мотивацията си за овладяване на нови знания;

ще се научат как да изберат своя собствена стратегия на учене;

ще участват активно в процеса на обучение;

ще подобрят езиковите си умения и способност свободно да комуникират на английски език.

        Педагогическите специалисти:

  • ще изградят полезни партньорства за международно сътрудничество и трансфер на опит и добри практики;
  • ще подобрят практическите си преподавателски умения, техники и методологии;
  • ще получат знания за проектно-базирания подход, безопасно интегриране на технологиите в клас, „ангажиране“  на ученици чрез игрови подходи в класната стая;
  • ще добият умения да провеждат занятия в сферата на гражданското образование;
  • ще се запознаят с добри практики, прилагани от португалските, германските и финландските учители с апробирани обучителни материали в пилотни училища в Европа;
  • ще прилагат наученото в ежедневната си работа.

За реализирането на проект ,,УТРЕ” е планирано 9 педагогически специалисти от ОУ ,,Добри Чинтулов” да се обучат в 5 различни по тематика курса в Португалия, Германия, Финландия и Малта. Със своята специфика те обединяват в една цялост идеята на проекта и представляват своеобразна модерна програма за обучение и квалификация на учителите.

,,Обучение в толерантност, многообразие и активно гражданство” – обучителен курс за придобиване на  знания и умения за възпитаване в ценности: толерантност, уважение към различното мнение, културна осъзнатост, активно гражданство; разрешаване на конфликти и създаване на  контакти на международно ниво. 

 

„Обучение, основано на игра. Печелиш или губиш?“ – курс, който предлага нови възможности за разнообразяване на инструментариума за преподаване, разширяване на уменията на учителите за справяне с бързата загуба на внимание и по-слабата концентрация на малките ученици.

„Обучение чрез проекти” – проектно-базираното обучение, съчетава поставянето на ученика в активна позиция с възможностите на съвременните информационни технологии за проучване и систематизиране на информация и презентиране на проект.

,,Английски за учители” е езиков курс за задълбочаване владеенето на английския език и усъвършенстване на комуникативните умения.

,,Обърнатата класна стая” е курс, представящ съвременен педагогически модел, в който типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си.

Методология за постигане на целите на проекта в ОУ,,Добри Чинтулов“.

След участието си в курсовете, обучените учители ще прилагат новите знания и компетенции в текущата си преподавателска работа, в часа на класа, както и в извънкласни форми на обучение по утвърден от директора план за учебната 2019/2020 г.

Планираме да постигнем ефекта на „снежната топка“ по отношение на прилагането на новите методи от останалите учители в училището, което ще постигнем чрез лекции, беседи, видео материали и презентации, дискусии, тренинги, игрови занимания и проектни разработки; открити уроци пред учители и родители; вътрешноучилищна квалификация по методически обединения; разпространение на работата по проекта и резултатите от него в училищния сайт, електронни медии и образователни информационни платформи за споделяне на добри практики; създаване на видеофилми, електронни книги и рекламни материали.

Проект „УТРЕ“ ще превърне традиционната класна стая в подобрено, съвременно място, чрез дигитализация и нови интерактивни методи и прилагане на апробирани практики, променено общуване учител-ученик, ученик-ученик и учител-родител.

Ще се инициира едно разширено сътрудничество по темите от обученията на ОУ „Добри Чинтулов“ с местната власт и с други образователни институции. Така ще се продължат възрожденските традиции, заложени в образователно-възпитателния процес е училище, за по-ефективно осъществяване на девиза му: „Училището, което сбъдва мечти“.Мобилност първа –

курс на тема ,,Обучение чрез игри и ,,игровизация” в моята класна стая”– Хелзинки, Финландия. Участници – старши учители по английски език начален етап Галина Тинчева и Дияна Панова.

                                                                 

/повече снимки в Галерия /


  Европейски ден на езиците в ОУ,, Добри Чинтулов”

                                     

    За поредна година ОУ ,,Добри Чинтулов” отново  отбеляза Европейския ден на езиците. На този празник се отдава почит на всички езици, които отварят врати към света и правят общуването по-лесно и приятно. Европа разполага с истинско езиково съкровище: 24 официални езика и повече от 60 местни общности, които говорят на регионален или малцинствен език. Всяка година на тази дата навсякъде в Европа се организират мероприятия с цел да се популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа,  да се насърчи изучаването на чужди езици и междукултурното разбирателство във всяка възраст.

    Учители от нашето училище участват в проект за мобилност  по програмата на ЕС за подкрепа на образованието и обучението ,,Еразъм+” в страни като Португалия, Финландия и Малта и изграждат полезни пратньорства с училища от тези страни.

   Денят бе отбелязан от учениците в ОУ,,Добри Чинтулов”, които още от първи клас изучават английски език. Преподавателите по чужд език представиха презентация за празника и организираха различни игри, които привлякоха вниманието на учениците. Те участваха във  викторини, редяха пъзели от думи, изработиха постери и проектни работи, които представиха в изложба под надслов: ,,Многоезичие и езиково богатство в Европейския съюз”

    В Европейския ден на езиците петима ученици от нашето училище показаха своите умения по английски език в Националния кръг на международното  състезание  по английски език „Kangaroo Global Linguistics 2020“ в  София, организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата  в България.

                                   

                                   


Работна среща

Работна среща  на методическото обединение по английски език на тема: „Що е „игровизация“ и що е „обучение, базирано  на игра.“

Презентация на тема: “ Що е игровизация и що е обучение базирано на игра“. И имат ли те почва в нашата класна стая?!

                                               

                                             


Използваме Edmodo

В резултат на наученото от обучителен курс „Обучение чрез игри и ,,игровизация” в моята класна стая”, старши учител по английски език  начален етап Галина Тинчева прилага в ежедневната си работа възможностите  на е-платформата –

Edmodo – глобална образователна мрежа.


Вътрешноучилищна квалификационна дейност

                          

На 13 декември 2019 г. беше проведена вътрешноучилищна квалификация от старши учител по английски език за начален етап и участник в проведената  Мобилност първа до Хелзинки, Галина Тинчева, в методическото обединение на началните учители, като присъстваха и учители по английски език от прогимназиален етап. 

Темата беше: „Защо Финландия има най-добрата образователна система в света“.

В презентацията „Финландската образователна система“ е направен анализ на Финландският модел на образование, който залага на ниския стрес и цени най-много това, което се научава чрез опита. Показан е богат снимков материал от посетеното по време на първата мобилност на 4 септември 2019 г. училище Puistopolun peruskoulu в гр.Хелзинки, както и добри практики, техники и инструментариум за преподаване, които се прилагат в това учебно заведение.


Изграждаме партньорства за международно сътрудничество

                                              

  Във връзка с наближаващите коледни празници учителите от ОУ „Д.Чинтулов“ участвали в обучителния курс ,,Обучение чрез игри и ,,игровизация” в моята класна стая” поздравиха колегите си от Италия, Кипър, Германия, Хърватска и Гърция, с кратък видеофилм. В него старши учител  по английски език в начален етап Галина Тинчева  и учениците, които обучава представят град Варна, училище ,,Добри Чинтулов”, подготовката на четвъртокласниците за коледния концерт,  както и изпращат поздрави и пожелания на английски език.

     Видеопоздравът, както и колет с коледни картички надписани  на английски език бяха изпратени за училището в гр. Хелзинки, Финландия Puistopolun peruskoulu, което посетиха през месец септември.

   Инициативата е по проект „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм +, с която се поставя началото на изграждането на полезни партньорства за международно сътрудничество и трансфер на опит и добри практики.

                                                                      

Продължава кореспонденцията с две училища в гр. Хелзинки, Финландия:  Puistopolun peruskoulu /Park Path Elementary School/ и Българско училище „АБВ“ (Bulgarialaisten yhdistys Club Bulgaria ry).

     

                        


Занятия по Еразъм в часовете по английски език

Старши учител по английски език в начален етап Галина Тинчева използва образователните платформи  в работата си в часовете по английски език, прилагайки наученото от обучителен курс „Обучение чрез игри и ,,игровизация” в моята класна стая”  в гр. Хелзинки, Финландия.

За занятието по английски език се създава тест с Kahoot! и Quizizz и  в реално време  се събират отговори чрез мобилни устройства на учениците. Децата, от една страна учат, играят и се забавляват, а от друга страна, знанията и уменията се проверяват веднага, без стрес и неприятни емоции.

Креативна класна стая в часовете по английски език


 Вътрешноучилищна квалификация

                                                                  

                                                                  

На 21 февруари 2020 г. се проведе работна среща на Методическо обединение по английски език и педагогически специалисти, които се интересуват от работата и разултатите по проект ,,Еразъм”.

Презентация на тема Игровизация в моята класна стая представи старши учител по английски език Галина Тинчева, която сподели опит в това как да се превърне традиционната класна стая в подобрено, съвременно място, чрез дигитализация и нови интерактивни методи.

Обучението е  по проект „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм +  във връзка с темата ,,Обучение чрез игри и ,,игровизация” в моята класна стая” – Хелзинки, Финландия.


ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ –

споделяме опит и идеи с колеги и родители

               CLIL урок по проекта ,,Виртуални пътешествия”

Учениците от IIа клас в групата за занимания по интереси по английски език обявиха  28 февруари за Ден на отворените врати – събитие, при което входът е свободен за всички желаещи да станат съпричастни към работата и постиженията им.

Занятието с техния ръководител ст.уч. Галина Тинчева представи иновативен CLIL дизайн на урочната единица от поредицата ,,Виртуални пътешествия”, което включва четири компонента: съдържание (Content), познание ( Кnowledge), комуникация (Communication)  и култура ( Culture).

В CLIL урока учениците получиха интегрирани знания по английски език и география едновременно,  обединявайки  езикови знания и информация за континенти, страни, държавно устройство, култура и традиции. Второкласниците, фокусирании върху съдържанието на урока, предадено чрез презентация и видеоматериали, бяха по-мотивирани да разберат и използват новата лексика по английски език.

  

В урока беше  споделен опит с родители и колеги за използване на  интерактивен инструментариум и образователни платформи  и на практика се показаха възможностите, които «игровизацията» на класната стая предоставя.

                                                            

Три платформи, които можем да използваме при CLIL урок

 Целта на CLIL урока е да насърчи учениците да развиват уменията на 21 век – способността за критическо мислене, да бъдат креативни, да общуват, да си сътрудничат и да бъдат дигитално грамотни.

Откритият урок е част от плана за работа по проект ,,УТРЕ: Успешни Технологични, Различни, Ефективни – европейски будители в образованието”, финансиран от програма Еразъм+, КД1.

                   

                                    


Учители от  Хелзинки (Финландия) споделят опит за дистанционно обучение

Старши  учител по английски език  Галина Тинчева продължи кореспоненцията с колеги от Българско Училище „АБВ“ в Хелзинки като част  от работата  по проект „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм + , във връзка с темата „Обучение, основано на игра.“ – курс, който предлага нови възможности за разнообразяване на инструментариума за преподаване.

Директорът на училището Красимира Георгиева-Иванова и преподавателят в подготвителна група Ралица Ампуя изпращат своите впечатления от извънредното положение във Финландия и информация за добри практики до колегите в ОУ ,,Добри Чинтулов“.

Писмо на Красимира Георгиева- Иванова- директор на българско училище АБВ-Хелзинки, Финландия

Писмо на Ралица Ампуя- преподавател в подготвителна група в българското училище АБВ – Хелзинки, Финландия

Колегите ни изпращат видео с учители, студенти и ученици от Франция, Великобритания, Финландия и  Южна Африка в периода на извънредно положение, в което участват техни деца и преподавателката по бит и култура Силвия Урумова от същото училище.

Вижте видеото тук.

———————————————————————————————

Вътрешноучилищна квалификация

През месец април 2021г. бе проведена вътрешноучилищна квалификация в онлайн среда и беше споделена презентация на тема ,,Уеб инструменти и платформи за работа в дигитална среда”.

Обучението бе проведено от ст. учител Галина Тинчева във връзка с проекта „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм+ и темата ,,Обучение чрез игри и ,,игровизация” в моята класна стая”.

Вижте презентацията  ТУК

——————————————————————————————

«Проучванията показват, че базираното на проекти обучение може да засили запаметяването на съдържанието и да подобри нагласите на учениците за учене занапред.»

Сторбел § ван Барневелд, 2009
Кога PBL е по-ефективно? Мета-синтез на мета-анализ, сравняващ PBL с конвенционалните класни стаиˮ

 

Изработването на проекти от учениците в хода на обучението е съвременен и много разпространен метод на преподаване и усвояване на знанията.

Включването на проектна работа в образователния процес води до интерактивно взаимодействие между:

 

Учителя           и Ученика     

Работейки по проект, ученикът е поставен в активна творческа и търсеща позиция при овладяването на знанията и е загърбена класическата му роля основно на пасивен получател на готови знания.

Обучаван      Обучаващ

В този ред на мисли второкласниците от ОУ «Добри Чинтулов» – Варна работиха по проект «Това съм аз» по време на обучението си по английски език. Темата е свързана с учебното съдържание по предмета – тематична област «АЗ И МОЯТ СВЯТ». Учениците чрез своите проекти представиха себе си – име, възраст, националност, флаг, семейство и любими неща.

Чрез проектната работа се реализираха естествени предметни връзки между обучението по чужд език и обучението по изобразително изкуство, български език и околен свят.

Учениците развиха практически умения да говорят за себе си в най-общ план на английски език.

Освен с пряката работа в часовете и самоподготовката активността бе свързана и с реализирането на училищния проект «УТРЕ» 2019-2021 г., финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Вижте видеото ТУК.Мобилност втора– 

курс на тема ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век“ в гр. Сантарем, Португалия. Участници – директорът на ОУ ,,Добри Чинтулов“ дпн Веселин Михалев, заместник директорът по учебната дейност Женя Димитрова и старши учителят в начален етап Теменужка Михалева.


1 октомври- световен ден на музиката   

В навечерието на световния ден на музиката – 1 октомври, учениците от 2. А, 2. Б и 2. В клас с класни ръководители Лидия Чонова, Радка Кирова и Теменужка Михалева проведоха занятие по Проект ,,УТРЕ“, Програма ,,Еразъм+“ КД 1. Часът бе по темата   ,,Кариера за всеки“ от раздел ,, Многообразие“.

Второкласниците се запознаха с музиката като изкуство и нейното значение върху емоционалното развитие на човека. Разсъждаваха и върху възможността музиката да бъде не само наслада, но и професия.  Проведоха разговор по различни въпроси, свързани с личните си планове, цели и желание за реализация: ,,Кои свои лични качества и силни страни ще използвате при постигането на целите си за кариерно развитие?“, ,,Какво бихте разказали на своето семейство по отношение на плановете си за избор на професия.“

                             

Учениците гледаха с интерес музикални изпълнения на свои съученици и се убедиха, че и децата могат да правят изкуство, когато имат силно желание и воля за това.

                                                                 

                                                                     


ЗАНЯТИЕ НА ТЕМА: ,, МОЕТО ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ”

Образователният процес е много сложен и не зависи само от часовете в училище. Много от значимите за образованието ни ситуации и процеси се случват извън училище. Важно е да разграничаваме преподаване и образование, защото човек може да се образова, без да му бъде преподавано.

На проведеното от старши учител в начален етап г-жа Теменужка Михалева занятие на тема: ,, Моето право на образование” с ученици от пети клас се обсъдиха трите вида образование: формално (общоприето, структурирано учене, което е организирано от образователна институция и води до признат сертификат, диплома или степен), неформално (всеки вид самостоятелно или по друг начин организирано учене, което не води до национално признат сертификат, диплома или степен) и информално ( учене, което се осъществява на нерегулирана база в контекста на индивидуалния живот).

Учениците дискутираха по въпросите: ,,Кой вид учене има най-голям ефект на този етап от живота ни: ученето с приятели, с близки или с учители и защо?”, ,, Какво е да си добър учител?”  и ,,Какво можем да направим ние като ученици, за да се доближат преподавателите до нашата представа за добър учител?”.

Занятието е по проект „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм +  във връзка с темата ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век”.

                                        

            


ЗАНЯТИЕ НА ТЕМА: ,, ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ ( МОЕТО ПРАВО НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ)”

 Свободата на придвижване играе жизненоважна роля за насърчаване на мира и създаване на свят и хора, които споделят общите ценности на равенство, демокрация и уважение към всички човешки същества. Гарантирането на правото на свободно придвижване насърчава толерантността и разбирателството между хората от различни култури. То може да помогне за разграждането на вредните стереотипи и предразсъдъци и за изграждането на солидарност между хората и правителствата на различните държави.

Това бяха основните акценти на проведеното от старши учител Теменужка Михалева занятие с ученици от пети клас  по Проект ,,УТРЕ“,Програма ,,Еразъм +“, КД1.

                                  

                                                                                      


УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА НА УУС „ПРЕДАЙ НАТАТЪК“

Учениците от 3.А, 3. Б и 3. Д клас с учител по изобразително изкуство – зам. директор УД Женя Димитрова, приеха инициативата на Училищния ученически съвет в ОУ „Добри Чинтулов“  „Предай нататък“ и рисуваха по темата за толерантността. Третокласниците изразиха не само в своите рисунки, но и в беседа, техния поглед върху толерантните взаимоотношения между хората.

Темата е част и от работата на педагогическите специалисти, участващи в обучението ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век“  по проект Еразъм +  „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“. Целта е учениците да получат знания и да изградят умения да станат по-отговорни граждани, които ценят многообразието и уважават различните; да се научат да живеят в един свят, основан на толерантност, сътрудничество, висока самооценка, почтеност и интеркултурна комуникация.

                 

                                  

                     


СЕДМИЦА НА ДОБРОТАТА В ОУ ,,ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“

17 февруари бе Денят на спонтанните актове на доброта. Празникът е световен и се чества независимо от националност, етническа принадлежност или религиозни убеждения.

Няма малко или голямо добро.

Всеки акт на доброта е достатъчно ценен сам по себе си. Важно е да правим добро, без да очакваме нещо в замяна и то не само в един ден от годината.

Ето защо учениците от 1.А,1.Б, 1.В, 1.Г и 1.Д клас с класни ръководители: Лидия Чонова, Радка Кирова, Теменужка Михалева, Дияна Петрова и Стоянка Михова се включиха в отбелязването на този ден, като решиха цялата седмица да бъде изпълнена с различни прояви на доброта – Ден на доброто дело, Ден на добрата дума, Ден на приятелството, Ден на прегръдката и Ден на усмивката. Малките ученици направиха изложба с рисунки, обсъдиха кои постъпки са добри, какъв е истинският приятел, защо трябва да се усмихваме  и да използваме повече ,,вълшебни думи“. 

Дейностите са част от работата на училището по проект „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм +  във връзка с темата ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век”.

        

         

         

   


26 февруари- Ден на Розовата фланелка

ОУ „Добри Чинтулов“ подкрепя инициативата-

„НЕ“  на тормоза в класните стаи

Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция.

Инициативата датира от 2007 г., когато две момчета в Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Дейвид Шепърд и Травис Прайс купуват розови тениски и на следващия ден раздават на всички в училище, които дръзват да се включат. А те се оказали много.

През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява този ден от февруари за ден срещу тормоза в училище. Всяка следваща  година все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят. За първи път в България се отбелязва през 2012г.

Най-малките ученици от първи клас на ОУ „Добри Чинтулов“ с класни ръководители Лидия Чонова, Радка Кирова, Теменужка Михалева, Дияна Петрова и Стоянка Михова подкрепиха каузата и дойдоха в училище облечени в розово.

Дейността е  част и от работата на педагогическите специалисти по проект „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм +  във връзка с темата ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век”., както и част от „Най-големият урок в света“ – Инициатива на УНИЦЕФ и партньори за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие.

                         

                               

                 

                 


 

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАСМобилност трета- 

,,Английски за учители” – езиков курс за задълбочаване владеенето на английския език и усъвършенстване на комуникативните умения, проведен  в гр. Мелиеха, Малта. Участници бяха главен учител БЗО и ЧП  в прогимназиален етап В. Проданова и старши учител начален етап Т. Димова.


                                                             Вътрешноучилищна квалификация

След завръщането си от Мелиеха, учителите представиха моменти от обучението си, споделиха педагогически опит и обмениха мнения относно образователните системи в Европа със своите колеги на срещи по методически обединения.

                          

                        

Старши учител начален етап Татяна Димова, представи пред учителите в МО – начален етап презентация за „Финландската образователна система“ – една от дискутираните теми по време на обучението.

                         

Главен главен учител БЗО и ЧП в прогимназиален етап  Виолетка Проданова представи пред МО – прогимназиален етап презентация, представяща ICTQ Malta /училището, което организира курса/, моменти от езиковото обучение и акценти от Малтийската образователна система.

         

Изработено бе и информационно табло за самото обучение в Малта /работен процес/ и забележителностите на страната.

                              


                                 Занятия в група  за занимания по интереси

                                 „Приключения с английски език“

                      Учениците от група  за занимания по интереси „Приключения с английски език” с ръководител  старши учител начален етап Татяна Димова прилагат на практика наученото от тяхната ръководителка по време на обучението.

                         В часовете те изпълняват граматически, лексикални и комуникативни упражнения, отбелязват и научават повече за типичните празници в англоезичните държави. По този начин те затвърдяват и разширяват знанията си по английски език, което е и една от основните цели на заниманията.     

                              

                          Учениците от група за  занимания по интереси  „Приключения с английски език” с ръководител г-жа Татяна Димова  изработиха и изпратиха коледни картички до техни съученици от Словения и Чехия.  С това се поставя начало на ново партньорство между ОУ „Добри Чинтулов“ и еднотипни училища в Ново место, Словения и Острава, Чешка република.  


Занятия в група  за занимания по интереси

 „Приключения с английски език“

По случай празника на Баба Марта, учениците от група за занимания по интереси „Приключения с английски език“ с ръководител г-жа Татяна Димова преведоха на английски език легендата за мартеницата и разказаха на свои съученици от Чехия и Словения за уникалната българска традиция. Според обичая децата изработиха и изпратиха на своите чуждестранни приятели мартенички с пожелание за здраве и щастие.

                                     


 

 Приключения с английски език

Клуб занимания по интереси „Приключения с английски език“ с ръководител ст. учител Татяна Димова отбеляза края на учебната 2019/2020 г. с драматизация на приказката Спящата красавица. Учениците с желание и интерес научиха репликите си на английски език, подготвиха  специални костюми и декори и се насладиха на заслужени аплодисменти. Макар и онлайн, родителите също имаха възможността да видят постановката и да  оценят напредъка по  английски език на децата си.

Можете да видите драматизацията тук.

  


 

 

Comments are closed.