Еразъм +

„Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“ е проект за мобилност, чрез който ОУ „Добри Чинтулов“ ще постигне повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез продължаваща квалификация на училищния колектив – участие в структурирани обучителни курсове в 5 тематични области.

Специфичните цели на проект „УТРЕ“, съобразно идентифицираните нужди на училището, учителите и учениците, са:

превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците;

преодоляване на идентифицирани дефицити по отношение на методите на преподаване;

повишаване на мотивацията на учениците за учене;

разбиране и зачитане  правата на човека и демокрацията от всички членове на училищната общност, насърчаване на толерантността и уважението към другите, изграждане на компетенции за активно гражданство.

Проект „УТРЕ“ е полезен, защото:

учениците ще повишат своя потенциал и индивидуални способности;

ще получат знания за човешките права и многообразието;

ще изградят умения за осъзнаване на своята идентичност и активна гражданска позиция;

ще развиват критично и стратегическо мислене;

ще станат по-конкурентно способни;

ще повишат мотивацията си за овладяване на нови знания;

ще се научат как да изберат своя собствена стратегия на учене;

ще участват активно в процеса на обучение;

ще подобрят езиковите си умения и способност свободно да комуникират на английски език.

        Педагогическите специалисти:

  • ще изградят полезни партньорства за международно сътрудничество и трансфер на опит и добри практики;
  • ще подобрят практическите си преподавателски умения, техники и методологии;
  • ще получат знания за проектно-базирания подход, безопасно интегриране на технологиите в клас, „ангажиране“  на ученици чрез игрови подходи в класната стая;
  • ще добият умения да провеждат занятия в сферата на гражданското образование;
  • ще се запознаят с добри практики, прилагани от португалските, германските и финландските учители с апробирани обучителни материали в пилотни училища в Европа;
  • ще прилагат наученото в ежедневната си работа.

За реализирането на проект ,,УТРЕ” е планирано 9 педагогически специалисти от ОУ ,,Добри Чинтулов” да се обучат в 5 различни по тематика курса в Португалия, Германия, Финландия и Малта. Със своята специфика те обединяват в една цялост идеята на проекта и представляват своеобразна модерна програма за обучение и квалификация на учителите.

,,Обучение в толерантност, многообразие и активно гражданство” – обучителен курс за придобиване на  знания и умения за възпитаване в ценности: толерантност, уважение към различното мнение, културна осъзнатост, активно гражданство; разрешаване на конфликти и създаване на  контакти на международно ниво. 

„Обучение, основано на игра. Печелиш или губиш?“ – курс, който предлага нови възможности за разнообразяване на инструментариума за преподаване, разширяване на уменията на учителите за справяне с бързата загуба на внимание и по-слабата концентрация на малките ученици.

„Обучение чрез проекти” – проектно-базираното обучение, съчетава поставянето на ученика в активна позиция с възможностите на съвременните информационни технологии за проучване и систематизиране на информация и презентиране на проект.

,,Английски за учители” е езиков курс за задълбочаване владеенето на английския език и усъвършенстване на комуникативните умения.

,,Обърнатата класна стая” е курс, представящ съвременен педагогически модел, в който типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си.

Методология за постигане на целите на проекта в ОУ,,Добри Чинтулов“.

След участието си в курсовете, обучените учители ще прилагат новите знания и компетенции в текущата си преподавателска работа, в часа на класа, както и в извънкласни форми на обучение по утвърден от директора план за учебната 2019/2020 г.

Планираме да постигнем ефекта на „снежната топка“ по отношение на прилагането на новите методи от останалите учители в училището, което ще постигнем чрез лекции, беседи, видео материали и презентации, дискусии, тренинги, игрови занимания и проектни разработки; открити уроци пред учители и родители; вътрешноучилищна квалификация по методически обединения; разпространение на работата по проекта и резултатите от него в училищния сайт, електронни медии и образователни информационни платформи за споделяне на добри практики; създаване на видеофилми, електронни книги и рекламни материали.

Проект „УТРЕ“ ще превърне традиционната класна стая в подобрено, съвременно място, чрез дигитализация и нови интерактивни методи и прилагане на апробирани практики, променено общуване учител-ученик, ученик-ученик и учител-родител.

Ще се инициира едно разширено сътрудничество по темите от обученията на ОУ „Добри Чинтулов“ с местната власт и с други образователни институции. Така ще се продължат възрожденските традиции, заложени в образователно-възпитателния процес е училище, за по-ефективно осъществяване на девиза му: „Училището, което сбъдва мечти“.Мобилност първа- курс на тема ,,Обучение чрез игри и ,,игровизация” в моята класна стая”- Хелзинки, Финландия. Участници – старши учители по английски език начален етап Галина Тинчева и Дияна Панова.

                                                                 

/повече снимки в Галерия /

Работна среща

Работна среща  на методическото обединение по английски език на тема: „Що е „игровизация“ и що е „обучение, базирано  на игра.“

Презентация на тема: “ Що е игровизация и що е обучение базирано на игра“. И имат ли те почва в нашата класна стая?!

                                               

                                             Мобилност втора- курс на тема ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век“ в гр. Сантарем, Португалия. Участници - директорът на ОУ ,,Добри Чинтулов“ дпн Веселин Михалев, заместник директорът по учебната дейност Женя Димитрова и старши учителят в начален етап Теменужка Михалева.

ЗАНЯТИЕ НА ТЕМА: ,, МОЕТО ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ”

Образователният процес е много сложен и не зависи само от часовете в училище. Много от значимите за образованието ни ситуации и процеси се случват извън училище. Важно е да разграничаваме преподаване и образование, защото човек може да се образова, без да му бъде преподавано.

На проведеното от старши учител в начален етап г-жа Теменужка Михалева занятие на тема: ,, Моето право на образование” с ученици от пети клас се обсъдиха трите вида образование: формално (общоприето, структурирано учене, което е организирано от образователна институция и води до признат сертификат, диплома или степен), неформално (всеки вид самостоятелно или по друг начин организирано учене, което не води до национално признат сертификат, диплома или степен) и информално ( учене, което се осъществява на нерегулирана база в контекста на индивидуалния живот).

Учениците дискутираха по въпросите: ,,Кой вид учене има най-голям ефект на този етап от живота ни: ученето с приятели, с близки или с учители и защо?”, ,, Какво е да си добър учител?”  и ,,Какво можем да направим ние като ученици, за да се доближат преподавателите до нашата представа за добър учител?”.

Занятието е по проект „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм +  във връзка с темата ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век”.

                                        

            

УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА НА УУС „ПРЕДАЙ НАТАТЪК“

Учениците от 3.А, 3. Б и 3. Д клас с учител по изобразително изкуство – зам. директор УД Женя Димитрова, приеха инициативата на Училищния ученически съвет в ОУ „Добри Чинтулов“  „Предай нататък“ и рисуваха по темата за толерантността. Третокласниците изразиха не само в своите рисунки, но и в беседа, техния поглед върху толерантните взаимоотношения между хората.

Темата е част и от работата на педагогическите специалисти, участващи в обучението ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век“  по проект Еразъм +  „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“. Целта е учениците да получат знания и да изградят умения да станат по-отговорни граждани, които ценят многообразието и уважават различните; да се научат да живеят в един свят, основан на толерантност, сътрудничество, висока самооценка, почтеност и интеркултурна комуникация.

                 

                                  

                     

Comments are closed.