Еразъм +

„Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“ е проект за мобилност, чрез който ОУ „Добри Чинтулов“ ще постигне повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез продължаваща квалификация на училищния колектив – участие в структурирани обучителни курсове в 5 тематични области.

Специфичните цели на проект „УТРЕ“, съобразно идентифицираните нужди на училището, учителите и учениците, са:

превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците;

преодоляване на идентифицирани дефицити по отношение на методите на преподаване;

повишаване на мотивацията на учениците за учене;

разбиране и зачитане  правата на човека и демокрацията от всички членове на училищната общност, насърчаване на толерантността и уважението към другите, изграждане на компетенции за активно гражданство.

Проект „УТРЕ“ е полезен, защото:

учениците ще повишат своя потенциал и индивидуални способности;

ще получат знания за човешките права и многообразието;

ще изградят умения за осъзнаване на своята идентичност и активна гражданска позиция;

ще развиват критично и стратегическо мислене;

ще станат по-конкурентно способни;

ще повишат мотивацията си за овладяване на нови знания;

ще се научат как да изберат своя собствена стратегия на учене;

ще участват активно в процеса на обучение;

ще подобрят езиковите си умения и способност свободно да комуникират на английски език.

        Педагогическите специалисти:

  • ще изградят полезни партньорства за международно сътрудничество и трансфер на опит и добри практики;
  • ще подобрят практическите си преподавателски умения, техники и методологии;
  • ще получат знания за проектно-базирания подход, безопасно интегриране на технологиите в клас, „ангажиране“  на ученици чрез игрови подходи в класната стая;
  • ще добият умения да провеждат занятия в сферата на гражданското образование;
  • ще се запознаят с добри практики, прилагани от португалските, германските и финландските учители с апробирани обучителни материали в пилотни училища в Европа;
  • ще прилагат наученото в ежедневната си работа.

За реализирането на проект ,,УТРЕ” е планирано 9 педагогически специалисти от ОУ ,,Добри Чинтулов” да се обучат в 5 различни по тематика курса в Португалия, Германия, Финландия и Малта. Със своята специфика те обединяват в една цялост идеята на проекта и представляват своеобразна модерна програма за обучение и квалификация на учителите.

,,Обучение в толерантност, многообразие и активно гражданство” – обучителен курс за придобиване на  знания и умения за възпитаване в ценности: толерантност, уважение към различното мнение, културна осъзнатост, активно гражданство; разрешаване на конфликти и създаване на  контакти на международно ниво. 

„Обучение, основано на игра. Печелиш или губиш?“ – курс, който предлага нови възможности за разнообразяване на инструментариума за преподаване, разширяване на уменията на учителите за справяне с бързата загуба на внимание и по-слабата концентрация на малките ученици.

„Обучение чрез проекти” – проектно-базираното обучение, съчетава поставянето на ученика в активна позиция с възможностите на съвременните информационни технологии за проучване и систематизиране на информация и презентиране на проект.

,,Английски за учители” е езиков курс за задълбочаване владеенето на английския език и усъвършенстване на комуникативните умения.

,,Обърнатата класна стая” е курс, представящ съвременен педагогически модел, в който типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си.

Методология за постигане на целите на проекта в ОУ,,Добри Чинтулов“.

След участието си в курсовете, обучените учители ще прилагат новите знания и компетенции в текущата си преподавателска работа, в часа на класа, както и в извънкласни форми на обучение по утвърден от директора план за учебната 2019/2020 г.

Планираме да постигнем ефекта на „снежната топка“ по отношение на прилагането на новите методи от останалите учители в училището, което ще постигнем чрез лекции, беседи, видео материали и презентации, дискусии, тренинги, игрови занимания и проектни разработки; открити уроци пред учители и родители; вътрешноучилищна квалификация по методически обединения; разпространение на работата по проекта и резултатите от него в училищния сайт, електронни медии и образователни информационни платформи за споделяне на добри практики; създаване на видеофилми, електронни книги и рекламни материали.

Проект „УТРЕ“ ще превърне традиционната класна стая в подобрено, съвременно място, чрез дигитализация и нови интерактивни методи и прилагане на апробирани практики, променено общуване учител-ученик, ученик-ученик и учител-родител.

Ще се инициира едно разширено сътрудничество по темите от обученията на ОУ „Добри Чинтулов“ с местната власт и с други образователни институции. Така ще се продължат възрожденските традиции, заложени в образователно-възпитателния процес е училище, за по-ефективно осъществяване на девиза му: „Училището, което сбъдва мечти“.Мобилност първа- курс на тема ,,Обучение чрез игри и ,,игровизация” в моята класна стая”- Хелзинки, Финландия. Участници – старши учители по английски език начален етап Галина Тинчева и Дияна Панова.

                                                                 

/повече снимки в Галерия /


Работна среща

Работна среща  на методическото обединение по английски език на тема: „Що е „игровизация“ и що е „обучение, базирано  на игра.“

Презентация на тема: “ Що е игровизация и що е обучение базирано на игра“. И имат ли те почва в нашата класна стая?!

                                               

                                             


Използваме Edmodo

В резултат на наученото от обучителен курс „Обучение чрез игри и ,,игровизация” в моята класна стая”, старши учител по английски език  начален етап Галина Тинчева прилага в ежедневната си работа възможностите  на е-платформата -

Edmodo – глобална образователна мрежа.


Вътрешноучилищна квалификационна дейност

                          

На 13 декември 2019 г. беше проведена вътрешноучилищна квалификация от старши учител по английски език за начален етап и участник в проведената  Мобилност първа до Хелзинки, Галина Тинчева, в методическото обединение на началните учители, като присъстваха и учители по английски език от прогимназиален етап. 

Темата беше: „Защо Финландия има най-добрата образователна система в света“.

В презентацията „Финландската образователна система“ е направен анализ на Финландският модел на образование, който залага на ниския стрес и цени най-много това, което се научава чрез опита. Показан е богат снимков материал от посетеното по време на първата мобилност на 4 септември 2019 г. училище Puistopolun peruskoulu в гр.Хелзинки, както и добри практики, техники и инструментариум за преподаване, които се прилагат в това учебно заведение.


Изграждаме партньорства за международно сътрудничество

                                              

  Във връзка с наближаващите коледни празници учителите от ОУ „Д.Чинтулов“ участвали в обучителния курс ,,Обучение чрез игри и ,,игровизация” в моята класна стая” поздравиха колегите си от Италия, Кипър, Германия, Хърватска и Гърция, с кратък видеофилм. В него старши учител  по английски език в начален етап Галина Тинчева  и учениците, които обучава представят град Варна, училище ,,Добри Чинтулов”, подготовката на четвъртокласниците за коледния концерт,  както и изпращат поздрави и пожелания на английски език.

     Видеопоздравът, както и колет с коледни картички надписани  на английски език бяха изпратени за училището в гр. Хелзинки, Финландия Puistopolun peruskoulu, което посетиха през месец септември.

   Инициативата е по проект „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм +, с която се поставя началото на изграждането на полезни партньорства за международно сътрудничество и трансфер на опит и добри практики.

                                                                      


Занятия по Еразъм в часовете по английски език

Старши учител по английски език в начален етап Галина Тинчева използва образователните платформи  в работата си в часовете по английски език, прилагайки наученото от обучителен курс „Обучение чрез игри и ,,игровизация” в моята класна стая”  в гр. Хелзинки, Финландия.

За занятието по английски език се създава тест с Kahoot! и Quizizz и  в реално време  се събират отговори чрез мобилни устройства на учениците. Децата, от една страна учат, играят и се забавляват, а от друга страна, знанията и уменията се проверяват веднага, без стрес и неприятни емоции.

Креативна класна стая в часовете по английски езикМобилност втора- курс на тема ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век“ в гр. Сантарем, Португалия. Участници - директорът на ОУ ,,Добри Чинтулов“ дпн Веселин Михалев, заместник директорът по учебната дейност Женя Димитрова и старши учителят в начален етап Теменужка Михалева.


ЗАНЯТИЕ НА ТЕМА: ,, МОЕТО ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ”

Образователният процес е много сложен и не зависи само от часовете в училище. Много от значимите за образованието ни ситуации и процеси се случват извън училище. Важно е да разграничаваме преподаване и образование, защото човек може да се образова, без да му бъде преподавано.

На проведеното от старши учител в начален етап г-жа Теменужка Михалева занятие на тема: ,, Моето право на образование” с ученици от пети клас се обсъдиха трите вида образование: формално (общоприето, структурирано учене, което е организирано от образователна институция и води до признат сертификат, диплома или степен), неформално (всеки вид самостоятелно или по друг начин организирано учене, което не води до национално признат сертификат, диплома или степен) и информално ( учене, което се осъществява на нерегулирана база в контекста на индивидуалния живот).

Учениците дискутираха по въпросите: ,,Кой вид учене има най-голям ефект на този етап от живота ни: ученето с приятели, с близки или с учители и защо?”, ,, Какво е да си добър учител?”  и ,,Какво можем да направим ние като ученици, за да се доближат преподавателите до нашата представа за добър учител?”.

Занятието е по проект „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм +  във връзка с темата ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век”.

                                        

            


ЗАНЯТИЕ НА ТЕМА: ,, ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ ( МОЕТО ПРАВО НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ)”

 Свободата на придвижване играе жизненоважна роля за насърчаване на мира и създаване на свят и хора, които споделят общите ценности на равенство, демокрация и уважение към всички човешки същества. Гарантирането на правото на свободно придвижване насърчава толерантността и разбирателството между хората от различни култури. То може да помогне за разграждането на вредните стереотипи и предразсъдъци и за изграждането на солидарност между хората и правителствата на различните държави.

Това бяха основните акценти на проведеното от старши учител Теменужка Михалева занятие с ученици от пети клас  по Проект ,,УТРЕ“,Програма ,,Еразъм +“, КД1.

                                  

                                                                                      


УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА НА УУС „ПРЕДАЙ НАТАТЪК“

Учениците от 3.А, 3. Б и 3. Д клас с учител по изобразително изкуство – зам. директор УД Женя Димитрова, приеха инициативата на Училищния ученически съвет в ОУ „Добри Чинтулов“  „Предай нататък“ и рисуваха по темата за толерантността. Третокласниците изразиха не само в своите рисунки, но и в беседа, техния поглед върху толерантните взаимоотношения между хората.

Темата е част и от работата на педагогическите специалисти, участващи в обучението ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век“  по проект Еразъм +  „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“. Целта е учениците да получат знания и да изградят умения да станат по-отговорни граждани, които ценят многообразието и уважават различните; да се научат да живеят в един свят, основан на толерантност, сътрудничество, висока самооценка, почтеност и интеркултурна комуникация.

                 

                                  

                     Мобилност трета -  ,,Английски за учители” – езиков курс за задълбочаване владеенето на английския език и усъвършенстване на комуникативните умения, проведен  в гр. Мелиеха, Малта. Участници бяха главен учител БЗО и ЧП  в прогимназиален етап В. Проданова и старши учител начален етап Т. Димова.


                                                                        Вътрешноучилищна квалификация

След завръщането си от Мелиеха, учителите представиха моменти от обучението си, споделиха педагогически опит и обмениха мнения относно образователните системи в Европа със своите колеги на срещи по методически обединения.

                                      

                                      

Старши учител начален етап Татяна Димова, представи пред учителите в МО – начален етап презентация за „Финландската образователна система“ – една от дискутираните теми по време на обучението.

                                     

Главен главен учител БЗО и ЧП в прогимназиален етап  Виолетка Проданова представи пред МО – прогимназиален етап презентация, представяща ICTQ Malta /училището, което организира курса/, моменти от езиковото обучение и акценти от Малтийската образователна система.

         

Изработено бе и информационно табло за самото обучение в Малта /работен процес/ и забележителностите на страната.

                                     


                                 Занятия в група  за занимания по интереси

                                 “Приключения с английски език“

                      Учениците от група  за занимания по интереси „Приключения с английски език” с ръководител  старши учител начален етап Татяна Димова прилагат на практика наученото от тяхната ръководителка по време на обучението.

                         В часовете те изпълняват граматически, лексикални и комуникативни упражнения, отбелязват и научават повече за типичните празници в англоезичните държави. По този начин те затвърдяват и разширяват знанията си по английски език, което е и една от основните цели на заниманията.     

                              

                          Учениците от група за  занимания по интереси  „Приключения с английски език” с ръководител г-жа Татяна Димова  изработиха и изпратиха коледни картички до техни съученици от Словения и Чехия.  С това се поставя начало на ново партньорство между ОУ „Добри Чинтулов“ и еднотипни училища в Ново место, Словения и Острава, Чешка република.  

Comments are closed.