Новини 2019/2020 година

 


16 март

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ,,ДОБРИ  ЧИНТУЛОВ“ – ВАРНА

 ЗАПОВЕД 

       Във връзка със Заповед №РД 01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID -19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, на осн. чл.259  ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование

І.  НАРЕЖДАМ

1.  Да се преустановят учебните занятия с учениците от ОУ,,Добри  Чинтулов“, като и провеждане на всички извънкласни дейности от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. вкл.

2. Всички педагогически специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на дистанционно обучение на учениците, на които преподават. За работен ден се счита ден, в който са отработени пет часа дневно, свързани с подготовка на материали, нужни за дистанционно обучение, провеждане на електронни уроци,  онлайн консултации с ученици и родители, проверка на тестове. Дистанционното обучение да се организира от всеки учител, включително учителите в групите за целодневна организация на учебния ден и учителите по физическо възпитание и спорт чрез възможностите на електронния дневник Школо, други безплатни платформи за онлайн срещи и конференции, както и чрез възможностите на социалните мрежи чрез групите на класовете, а също така и вайбър групите.

3. За периода от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. педагогическите специалисти да осъществяват обучение в електронна среда на всички ученици от паралелките на които преподават – самоподготовка, консултации, упражнения, попълване на пропуски, индивидуална и проектна работа, линкове към безплатни образователни ресурси, поставяне на конкретни задачи – индивидуални или групови, но само въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание по съответните учебни предмети.

4. Обръщам внимание, че не се осъществяват педагогически дейности в електронна дистанционна среда, свързани с усвояването на нов учебен материал и ново учебно съдържание по различните предмети от учебния план.

5. Педагогическите специалисти да осъществят обучението на учениците в електронна дистанционна среда при избор на следните основни и допълнителни формати на общуванеосновен формат - чрез използване на електронен дневник в платформата на Shkolo.bg и допълнителен формат - чрез прилагане на следните допълнителни електронни ресурси:

-                  Он-лайн платформа на издателства ,,Просвета“, ,,Бит и техника“ и ,,Клет“.

-                  Използване на електронно четими учебници по учебни предмети.

-                  Използване на приложението на Google – Google classroom.

-                  Видеоуроци в You Tube, Уча се.

-                  Затворени групи във Facebook  и  Viber.

-           Обмен на информация и учебни материали по електронна поща, в случаи в които няма възможност да се прилагат посочените по-горе в заповедта варианти за дистанционно  обучение.

-                  Други електронни ресурси използвани от съответния педагогически специалист.

     Подборът на инструментите и ресурсите е право и отговорност  на учителя.

6. Обучението в електронна среда с максимален обхват ученици от паралелките да се осъществява от всеки педагогически специалист съобразно график на занятията, утвърден от директора в рамките на 5 часа ежедневно – за всеки учебен ден от 8.00 до 13.00 ч., който следва стриктно да се спазва.

7. Педагогическите специалисти с подкрепящи функции – педагогически съветник, училищен психолог и ресурсен учител да извършват своята дейност чрез работа от дома, използвайки средствата за електронна комуникация за извършване на консултативна и корекционна дейност в рамките на 5 часа дневно.

8. При невъзможност педагогическите специалисти да извършват работата си от дома, да изпълняват служебните си задължения в помещенията на училищна сграда при засилена дезинфекция и недопускане на струпване на хора в една класна стая/помещение. Задължително използват лични предпазни средства.

9. Заместник-директорите по учебната дейност да преминат към работа от дома за изпълнение на служебните си задължения, в това число административна дейност и осъществяване на дистанционно обучение. При невъзможност – да извършват своята дейност при засилена дезинфекция в училищна сграда.

 10. Ежедневно до 14.00 ч. всеки педагогически специалист изпраща отчет до директора на електронната поща на институцията, в който отразява брой на часовете за съответния ден, тема на занятията по учебни предмети, брой на учениците с които е проведено дистанционно обучение и използваната ел. платформа и ел. ресурси.

11. Помощно-обслужващият персонал да изпълнява служебните си задължения в условия на разположение на работодателя, като задължително по график да има на работа в училище минимум един хигиенист за извършване на дезинфекционни дейности, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от министъра на здравеопазването в условията на извънредно положение. Огнярът и работникът по поддръжка работи по график за наблюдение на отоплителната инсталация на сградата на училището. Задължително използват лични предпазни средства.

12. Административният персонал – зам. – директор АСД, главен счетоводител, ЗАТС, домакин, библиотекар,  архивист, организатор стопански дейности да преминат към работа от дома при възможност, а при невъзможност да изпълняват служебните си задължения в училище при засилен режим на дезинфекция на работните помещения. Задължително използват лични предпазни средства.

13. Служителите от звеното за охрана работят по изготвен график, като осъществяват засилен пропускателен режим и не допускат външни лица в сградата. Същите изпълняват своите задължения в условия на разположение на работодателя в случай на нужда. Задължително използват лични предпазни средства.

14. Служителите, които изпълняват своите задължения в училищната сграда при пристигане в училище полагат подписа си в присъствена книга за всеки работен ден. Служителите, които изпълняват служебните си задължения от дома не полагат подписи в присъствената книга.

      Контрол  по изпълнението на т. 6 и т.10 от заповедта възлагам на зам.-директорите по учебна дейност – Женя  Димитрова, Иванка Николова  и  Мариян  Славов.

 

II. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Достъпа на ученици, родители и външни посетители в училищния двор и в сградата на училището. Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail, електронен дневник, социални мрежи и др. В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградите, след като служителят от звеното за охрана получи потвърждение по телефон от директора на училището.

2. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради.

        Настоящата заповед влиза в сила от 16.03.2020 г.  и се прилага до 29.03.2020 г. или до второ нареждане.

       Заповедта да бъде публикувана в електронния сайт на училището за запознаване на учителите, учениците и техните родители.

       Контрол по организацията на комуникацията с учениците и отчетността на процесите свързани с дистанционното обучение в дигитална електронна среда ще упражнявам  лично.

дпн ВЕСЕЛИН МИХАЛЕВ  …./п/

ДИРЕКТОР НА ОУ,,ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“

ВАРНАГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VІІ КЛАС

Всички педагогически специалисти ще получат формуляр за ежедневен отчет на електронните си пощи.


Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.


15 март

График за електронно /дистанционно/ общуване и обучение между

педагогически специалисти и ученици

от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. вкл.

Дистанционното обучение ще се осъществява според седмичното разписание на всяка паралелка  в начален и прогимназиален етап в ОУ „Добри Чинтулов“ за втори  срок на учебната 2019/2020 г.

    

     


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Съгласно заповед РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването учебните занятия са преустановени от 16.03. 2020 г. до 29.03.2020 г. За целта в ОУ „Добри Чинтулов“ се въвежда дистанционна форма на обучение в електронна среда, която ще се осъществява чрез онлайн платформата на електронния дневник https://www.shkolo.bg/

Необходимо е родителите на учениците, които не са се регистрирали в електронния дневник https://www.shkolo.bg/, да направят това до 16. 03. 2020 г.

Обучението в електронна дигитална среда  ще започне от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. вкл. /без почивните дни/ за времето от 08.00 часа до 13.00 часа, по предварително определен график на педагогическите специалисти, който ще бъде публикуван в електронния сайт на училището на 16.03.2020 г.

Със заповед на директора на ОУ „Добри Чинтулов“ са определени условията, при които ще се извършва обучението и онлайн-комуникацията между педагогически специалисти, ученици и родители през посочения период, както и допълнителните безплатни платформи за дистанционно обучение, които могат да използват педагогическите специалисти.

Ръководството на ОУ „Добри Чинтулов“ препоръчва семейството на всеки ученик да осигури подходящи условия с интернет връзка за осъществяване на обучение в електронна среда за времето от 08.00 часа до 13.00 часа в сила от 16 март 2020 /понеделник/ до 29  март 2020 г. вкл. /без събота и неделя/.

До 19.00 ч. на 15.03.2020 г. /неделя/ класните ръководители да се свържат с родителите и да уточнят броя на учениците, които ще се включват в посочения период в дистанционната форма на обучение.

Родители, които не могат да осигурят гореспоменатите условия за осъществяване на обучение в електронна среда, могат да се свържат по удобен за тях начин /телефон, електронна поща, съобщение в електронен дневник или др./ с класния ръководител, за да получат указания. Справката е необходимо да се представи от кл. ръководители до 19.00 ч. на 15.03.2020 г. /неделя/.

Педагогическите специалисти ще получат заповед на директора на ОУ,,Добри Чинтулов“, допълнителни указания, график за занятията в електронна среда и образец на дневен отчет за извършено дистанционно обучение чрез съобщения в електронния дневник.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ОТ РЪКОВОДСТВОТО


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със създалата се усложнена епидемична обстановка на територията на Република България и в съответствие на издадена  от  Министъра на  здравеопазването Кирил Ананиев заповед РД -01-124/13.03.2020   се

ПРЕУСТАНОВЯВАТ 

учебните занятия в ОУ“Добри Чинтулов“- гр. Варна до 29.03.2020 г.

За последващ учебен процес учениците и педагогическите специалисти ще получат допълнителни указания.


Извънредно съобщение

Отново удължиха грипната ваканция на територията на град Варна.

Грипната ваканция във Варна е удължена до петък 13-ти март включително по заповед на кмета Иван Портних.


Важно съобщение

 

Грипната ваканция във Варна и областта бе отменена след заседание на Областната комисия за борба с грипа и острите респираторни заболявания.

От четвъртък, 12 март 2020 г., учениците трябва да се върнат в класните стаи  без промяна на графика на смените на обучение

/за повече информация – сайта на РУО-Варна/.

На 12.03.2020 година /четвъртък/ ще се продават купони за обедно хранене на учениците от първи клас за следващата седмица. Препоръчваме учениците да си носят бутилка с вода за пиене, предвид предупреждението на ВИК- гр. Варна за аварийни работи в района.


ОТЛИЧИЯ В НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ НА ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА“

Специална грамота и книга за Женя Димитрова – заместник-директор УД в ОУ „Добри Чинтулов“, Варна за разказа „Въпроси“ в Националния литературен конкурс „Защо съм учител“, организиран от издателство „Просвета“. Женя Димитрова е и с подарък от изд. „Просвета“ със специалното издание „Българският буквар. 200 години в първи клас“, в която по уникален начин са събрани най-интересните български буквари от 1824 до 2014 г. за участие в конкурса на изд. „Просвета“ за откриване на стари издания на издателството, а именно: „Учебник за възрастни“ за един отминал, но много важен етап от историята на родното образование: ограмотяването на хиляди възрастни през 50-те – 60-те години на миналия век. Учебник, който е „три в едно“ – буквар, читанка и аритметика, и е издаден през 1955 г. „Чети, то сляпото окато прави…“ – пише на заглавната страница на буквара, а аритметиката започва с пословицата „Стопанство без сметка е като дом без врата“.


Важно съобщение

 Във връзка с регистриран нов епидемичен подем на заболявания от грип и ОРЗ, по препоръка на Националния оперативен щаб на територията на Република България е обявена Грипна епидемия със Заповед на Министъра на здравеопазването

считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020, включително /за повече информация – сайта на РЗИ-Варна /.

Поради обявената в национален мащаб грипна епидемия се отменя и провеждането на националния кръг от  Състезанието  по английски език за ученици от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, който беше планиран за 07.03.2020 г. в гр. Враца. Допълнително ще бъде оповестена нова дата от организаторите на събитието.


ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ –

споделяме опит и идеи с колеги и родители

                CLIL урок по проекта ,,Виртуални пътешествия”

Учениците от IIа клас в групата за занимания по интереси по английски език обявиха  28 февруари за Ден на отворените врати – събитие, при което входът е свободен за всички желаещи да станат съпричастни към работата и постиженията им.

Занятието с техния ръководител ст.уч. Галина Тинчева представи иновативен CLIL дизайн на урочната единица от поредицата ,,Виртуални пътешествия”, което включва четири компонента: съдържание (Content), познание (Кnowledge), комуникация (Communication)  и култура ( Culture).

В CLIL урока учениците получиха интегрирани знания по английски език и география едновременно,  обединявайки  езикови знания и информация за континенти, страни, държавно устройство, култура и традиции. Второкласниците, фокусирании върху съдържанието на урока, предадено чрез презентация и видеоматериали, бяха по-мотивирани да разберат и използват новата лексика по английски език.

    

В урока беше  споделен опит с родители и колеги за използване на  интерактивен инструментариум и образователни платформи  и на практика се показаха възможностите, които «игровизацията» на класната стая предоставя.

Целта на CLIL урока е да насърчи учениците да развиват уменията на 21 век – способността за критическо мислене, да бъдат креативни, да общуват, да си сътрудничат и да бъдат дигитално грамотни.


Честит празник!

Трети март! Трети март!
Чакан празник, свята дата.
Трети март! Трети март!
Ден рожден на свободата.


С  МАРТЕНИЧКИ  ПРИ  НОВИТЕ  СИ  ПРИЯТЕЛИ

На 02.03.2020 г. ученици от УУС под ръководството на Стоян Стоянов посетиха пенсионерски клуб №4 в кв. „Младост“ и подариха на своите нови приятели мартенички за здраве, дълголетие и късмет. Мартениците са изработени от учениците и са една от дейностите им, с която се включват в Националната кампания „Мартеничка с кауза“ на ННЕК- ЮНЕСКО и част от мероприятията им по реализиране на проекта, разработен от екип на ученици от УУС в ОУ „Добри Чинтулов“ – „Ние като активни граждани в семейството, в училището, в квартала“. В разговор учениците и жените от пенсионерския клуб споделиха свои бъдещи планове и  решиха заедно да се включат в общи инициативи, защото няма нищо по-безценно от мъдростта на поколенията, предадена на младите чрез добри дела и мисли.

                                                           


                       В час на класа:  „Свободата и съвремието. Свят без агресия“

В актовата зала на училището под ръководството на старши учител по български език и литература Галина Орманова  се проведе тематичен час на класа с учениците от VI клас. С беседа и образователно видео учениците говориха по темата за свободата, за свободните хора, за съвременните измерения на свободата и взаимоотношенията между хората, за свят без агресия. Темата е част от мероприятията на ОУ „Добри Чинтулов“ от Националната кампанията на ННЕК-ЮНЕСКО „Мартеничка с кауза-2020“.

         


ПАТРИОТИЧНА ВИКТОРИНА

       

В навечерието на 3 март – Национален празник на България, в ОУ „Добри Чинтулов“ се проведе патриотична викторина с ученици от V-VII клас.  Викторината е по инициатива на Училищния ученически съвет, част от проекта „Ние като активни граждани в семейството, в училището, в квартала“ под ръководството на Стоян Стоянов – педагогически съветник и Юлия Христова – училищен психолог и се осъществи със съдействието на Художествения съвет в училището и педагогическите специалисти: Атанаска Колева, Даниела Пигова – ст. учители в начален етап, Мария Иванова, Росица Русева – ст. учители в прогимназиален етап, Радослав Цветанов – учител по музика и Женя Димитрова – зам.-директор УД.

                            

Гости на събитието бяха ученици от прогимназиален етап под ръководството на Галина Орманова – старши учител по БЕЛ. Състезателите от трите отбора се представиха достойно и показаха отлични знания и умения при зададените въпроси от пет кръга: „Български език“, „Видни личности“, „Паметни исторически места“, „Природни забележителности“, „Музика“.  Всички заедно, ученици и учители, пяха   патриотични песни.   

      

   

Учениците от УУС поздравяват цялата училищна общност с Националния празник на България и призовават всички българи да се гордеят със своята славна история, с красотата на родината и с прекрасните народни традиции!


Табла по случай националния празник на България

Учениците от 3 клас с класни ръководители Даниела Пигова, Елизабет Влаева, Светлана Боянова, Даниела Пармаксъзова, Даниела Георгиева-Бекирова, Антоанета Димова подготвиха табла с рисунки и материали посветени на 3 март- националния празник на Република България.

             

 Малките ученици от 1.Д клас с класен ръководител Стоянка Михова проведоха тържествен час посветен на Светлия празник.     

                

            


Важно съобщение

Преустановен учебен процес в ОУ „Добри Чинтулов“- гр. Варна

Поради увеличаващия се брой на заболелите ученици, учебните занятия на територията на град Варна се преустановяват.

Решението е взето на заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол  в борбата с  грип и ОРЗ.

/за повече информация – сайта на РЗИ-Варна/.

Грипната ваканция е в сила от 4 март до 6 март включително. Учениците трябва да се върнат в класните стаи на 9 март 2020 г.


  ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА –

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

 

На 27 февруари 2020г., ден след благотворителния базар „Мартеничка с кауза“, училищният ученически съвет и доброволци от прогимназиален етап под ръководството на Стоян Стоянов – педагогически съветник и Юлия Христова – училищен психолог, отбелязаха световния ден за борба с тормоза в училище.

В беседи и разговори те обсъдиха проблемите за тормоза в училище и семейството, разгледаха се актуални въпроси и мерки против агресията в училище, за толерантността, приятелството, уважението и необходимостта да бъдем съпричастни и да не затваряме очите си, когато някой е подложен на насилие и унижение.

Да,  за един ден  не бихме могли да се преборим с тормоза в училище, но можем да пробудим чувствителността и да привлечем внимание към проблема!

Дискусията е част от проекта на УУС „Ние като активни граждани в семейството, в училището и в квартала“.

            


1 март

Баба Марта бързала,
мартенички вързала
бели и червени
на деца засмени!


„МАРТЕНИЧКА С КАУЗА“

                   

На 25.02.2020 г. и 26.02.2020 г. по инициатива на ръководството на ОУ „Добри Чинтулов“, педагогическите специалисти, Училищния ученически съвет и със съдействието УН „Възраждане“ и Обществения съвет в училището се организира и проведе благотворителен базар „Мартеничка с кауза“. С благотворителния базар училището се  включва в Националната кампания „Мартеничка с кауза“ 2020 с организатор ННЕК – ЮНЕСКО. Кампанията има за цел да събере средства за изграждане на защитено жилище за майки с деца, пострадали от домашно насилие само чрез доброволчески инициативи на ученици от цялата страна.

                                 

                                

За няколко дни класните стаи се превърнаха в работилници на доброто – изработваха се мартеници, картички, сувенири, а в домашна обстановка – децата и техните родители приготвяха вкусни сладки във формата на пролетни цветя и мартенички, изпекоха най-вкусните традиционни питки. Двата дни, определени за базар в сградата на училището, бяха като приказка в бяло и червено.

                                  

                       

В базара активно участваха учениците от УУС и доброволци от прогимназиален етап под ръководството на ЕПЛР: Стоян Стоянов-педагогически съветник, Юлия Христова-училищен психолог,  Николай Петков-училищен психолог, Грациела Йорданова-старши ресурсен учител; учениците и класните ръководители на трети клас: Даниела Пигова, Елизабет Влаева, Светлана Боянова, Даниела Пармаксъзова, Даниела Георгиева, Антоанета Стоянова;  учениците и класните ръководители на шести клас: Владимир Кандев, Самуил Борисов, Таня Маринова, Виолетка Проданова, Галина Орманова;  Цветелина Бонева-старши учител в прогимназиален етап, Кремена Иванова- старши учител в прогимназиален етап и Женя Димитрова-заместник-директор УД. В организацията на базара и при провеждането му се включиха и много родители на ученици от всички класове.

Участието на учениците в кампания за борба срещу агресията в семейството е и превенция срещу агресията на деца в училище, затова в ОУ „Добри Чинтулов“ бяха проведени и други мероприятия: открити уроци, беседи, дискусии, изложби. Подготвиха се и се представиха мултимедийни презентации, кратки образователни филми и проекти, учениците рецитираха стихове, пяха и рисуваха.

            

             

                             

Събраните средства от продажбата на мартеници в ОУ „Добри Чинтулов“ са 4114 /четири хиляди сто и четиринадесет/ лева. Сумата бе предадена с протокол на дпн Веселин Михалев – директор на училището и координатор на кампанията, който я преведе по банков път на сметката, обявена от ННЕК – ЮНЕСКО.

Ръководството на училището благодари на всички участници в благотворителния базар „Мартеничка с кауза“: ученици, родители и педагогически специалисти, които още веднъж доказаха, че всички заедно сме силни,  че можем да мислим и творим с открито сърце и топлина в очите. Показахме, че народните традиции са като вековно дърво, вплело здрави корени в земя българска, за да ни дарява с живот и сила.

Репортаж от благотворителния базар ще бъде излъчен в предаването „ЗНАНИЕ.БГ“ по  БНТ 2 на 03.03.2020 г. в 11.00 ч.

                                 

                          


 ТЕАТЪР В УЧИЛИЩЕ

 

На 26.02.2020 г., в актовата зала на ОУ „Добри Чинтулов“-Варна, 123 родители, педагогически специалисти и ученици посетиха  моноспектакъла  „Данчо, Мартин и майка им“ от Камен Донев с режисьор-постановчик Димитър Ялнъзов и музикално оформление Делян Шишков. Присъстващите в залата бурно аплодираха майсторското изпълнение на Христина Колева от Театрално студио „Вълшебната завеса“ при  ЦПЛР-ОДК, гр. Варна. Представянето на моноспектакъла се организира по инициатива на Училищния ученически съвет с ръководители Стоян Стоянов-педагогически съветник и Юлия Христова-училищен психолог, със съдействието на ръководството на училището и всички класни ръководители.


      „Най-големият урок в света“ -

Инициатива на УНИЦЕФ и партньори за популяризиране на

Глобалните цели за устойчиво развитие

ОУ „Добри Чинтулов“ участва в глобалната инициатива „Най-големият урок в света“, за да помогне да направим нашата планета по-справедлива, здрава и устойчива. Целта  е да се запознае младото поколение с новите Глобални цели за устойчиво развитие и да се  поеме ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета. Планът за постигане на Глобалните цели за устойчиво развитие до 2030 г. е подписан от лидерите на 193 страни по света и представен на 25 септември 2015 г. от Организацията на обединените нации. 

Министерство на образованието и науката в България е партньор на УНИЦЕФ България в инициативата за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие.

Първокласниците  в ОУ „Добри Чинтулов“ с класни ръководители Лидия Чонова, Радка Кирова, Теменужка Михалева се включиха  в глобалната инициатива като избраха да проведат урок на тема

                                    Безопасна учебна среда – урок за деца от 8 до 11 години

В част от занятията малките ученици изработиха „Гирлянда от обещания“, в която изразиха своите идеи в рисунки и в кратки изречения как си представят безопасната среда на обучение – „Ще бъда добър“, „Ще помогна“, „Няма да обиждам“ …  Учениците се запознаха по забавен и достъпен за тях начин с Глобалните цели на устойчиво развитие.  Оформиха свои Правила на класа.

Децата подкрепиха и активно се включиха в „Деня на розовата фланелка“-26 февруари 2020 г, като част от начина да направят своята учебна среда по-безопасна и спокойна. Те дойдоха облечени в розово и изработиха плакати с призив „Без насилие в училище“, „Агресията не е решение“.  

Дейността е  част и от работата на педагогическите специалисти по проект „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм +  във връзка с темата ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век”.

      

      

     

         


26 февруари- Ден на Розовата фланелка

ОУ „Добри Чинтулов“ подкрепя инициативата-

„НЕ“  на тормоза в класните стаи

Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция.

Инициативата датира от 2007 г., когато две момчета в Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Дейвид Шепърд и Травис Прайс купуват розови тениски и на следващия ден раздават на всички в училище, които дръзват да се включат. А те се оказали много.

През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява този ден от февруари за ден срещу тормоза в училище. Всяка следваща  година все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят. За първи път в България се отбелязва през 2012г.

Най-малките ученици от първи клас на ОУ „Добри Чинтулов“ с класни ръководители Лидия Чонова, Радка Кирова, Теменужка Михалева, Дияна Петрова и Стоянка Михова подкрепиха каузата и дойдоха в училище облечени в розово.

Дейността е  част и от работата на педагогическите специалисти по проект „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм +  във връзка с темата ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век”., както и част от „Най-големият урок в света“ - Инициатива на УНИЦЕФ и партньори за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие.

                               

                               

    

  

Към инициативата „Ден на розовата фланелка“ макар и с ден по-късно се присъединиха и първокласниците от 1.Е клас с кл. ръководител Н.Пъндъклийска.

                               


    БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР „МАРТЕНИЧКА С КАУЗА“

По стара българска традиция да си подарим мартеници!

Да си пожелаем: да  сме червени и бели, румени засмени,

да остареем и побелеем като Стара планина!

Да повярваме, че можем да постигнем доброто –  днес и в утрешния ден!

 

По инициатива на ръководството на ОУ „Добри Чинтулов“, педагогическите специалисти, Училищния ученически съвет и със съдействието УН „Възраждане“ и Обществения съвет в училището се организира благотворителен базар за мартенички на 25.02. /вторник/ и 26.02.2020 г. /сряда/ от 7.30ч. до 18.00 ч.

Каним ученици, родители и учители да се включат в базара със свои мартенички, картички и кулинарни изкушения.

С благотворителния базар училището се  включва в Националната кампания „Мартеничка с кауза“ 2020 с организатор ННЕК – ЮНЕСКО. Кампанията има за цел да събере средства за изграждане на защитено жилище за майки с деца, пострадали от домашно насилие само чрез доброволчески инициативи на ученици от цялата страна.

Участието на учениците в кампания за борба срещу агресията у дома е и превенция срещу агресията на деца в училище.

Партньори в проекта са:

1. Национален студентски дом към Министерство на образованието и науката

2. Европейската федерация на клубовете ЮНЕСКО

3. Национален център за образование и култура.

Отличените училища ще присъстват на официална церемония и ще бъдат поканени за партньори в международен проект. Проектът предвижда разходи за ремонт на училищни стаи, както и обмяна на опит между учители и ученици за борба с агресията в други европейски държави – Франция, Румъния, Италия и Испания.

Изработените мартеници и картички се събират в стаята на педагогическия съветник до 24.02.2020 г., а кулинарните изкушения – в кабинета по готварство на 24.02.2020 г. и 25.02.2020 г. до 17.30 ч.

В училището ще се проведат и други дейности,  свързани с темата за агресията: беседи, дискусии, уроци и изложби. Урок против агресията-“Онлайн-насилие: Кой е отсреща?”

Във връзка с инициативата против насилието, учениците от 3 б клас с класен ръководител гл.учител Елизабет Влаева проведоха урок по толерантност и безопасна работа в Интернет.

На гости им беше техният любим герой Флашко – супергероят в Интернет. Той ги посъветва да спазват правилата за безопасен интернет, да бъдат толерантни и да помагат на тези, които са подложени на реална и дигитална агресия. Учениците работиха по няколко задачи свързани с решаване на конфликти и умението да общуваш с подходящи емоции. Учениците сключиха своя ежегоден Договор за безопасен интернет със своите родители. В него очертаха ясни семейни правила за толерантност и споделяне на всичко, което ни притеснява или смущава в Интернет.

                           

                          

                             


СЕДМИЦА НА ДОБРОТАТА В ОУ ,,ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“

17 февруари бе Денят на спонтанните актове на доброта. Празникът е световен и се чества независимо от националност, етническа принадлежност или религиозни убеждения.

Няма малко или голямо добро.

Всеки акт на доброта е достатъчно ценен сам по себе си. Важно е да правим добро, без да очакваме нещо в замяна и то не само в един ден от годината.

Ето защо учениците от 1.А,1.Б, 1.В, 1.Г и 1.Д клас с класни ръководители: Лидия Чонова, Радка Кирова, Теменужка Михалева, Дияна Петрова и Стоянка Михова се включиха в отбелязването на този ден, като решиха цялата седмица да бъде изпълнена с различни прояви на доброта – Ден на доброто дело, Ден на добрата дума, Ден на приятелството, Ден на прегръдката и Ден на усмивката. Малките ученици направиха изложба с рисунки, обсъдиха кои постъпки са добри, какъв е истинският приятел, защо трябва да се усмихваме  и да използваме повече ,,вълшебни думи“. 

Дейностите са част от работата на училището по проект „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм +  във връзка с темата ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век”.

                                

         

         

  


 19 февруари

Тържествен час на класа

посветен на 147 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски.

Учениците от випуск 3 клас с класни ръководители Даниела Пигова, Елизабет Влаева, Светлана Боянова, Даниела Пармаксъзова, Даниела Георгиева-Бекирова, Антоанета Димова отбелязаха гибелта на Апостола с много стихове, песни, драматизация и викторина посветени на Васил Левски. Децата получиха за спомен от този ден българското знаме и балони в неговите цветове – бяло, зелено, червено. Гост на Тържествения час на класа бе зам.-директор УД Женя Димитрова. /Още снимки в Галерия. /

    Да помним, да славим и да почитаме този велик българин!

            

    

                  

 Малките ученици от първи клас с кл. ръководители  Л.Чонова, Р. Кирова, Т. Михалева, Д. Петрова, Ст. Михова, Н. Пъндъклийска също отбелязаха годишнината от гибелта на Апостола. Те с интерес слушаха  своите учители, които им разказаха за забележителното дело на великия българин. Изготвиха табла, рисуваха, гледаха презентации и филм.

                                    


13 февруари

ПОКАНА

По инициатива на учениците  от УУС в ОУ “ Добри Чинтулов“ гр. Варна, Христина Колева от ТС „Вълшебната завеса“ пи  ЦПЛР-ОДК, гр. Варна ще представи специално за педагогическите специалисти и родителите моноспектакъла  „Данчо, Мартин и майка им“ от Камен Донев.

Дата 26.02.2020 г. от 18.30 ч.

Актова зала на ОУ „Добри Чинтулов“

Цена на билета- 3 лв.

Билети се купуват при педагогическия съветник.


10 февруари

ПРОЕКТ

Тема: „Ние като активни граждани в семейството, в училището и в квартала“

Проектът е разработен от ученици от ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна: Магдалена Веселинова Жекова -VI клас, Димитър Николаев Тодоров – VI клас, Ина Радостинова Тенева -VII клас, Александра Алексиева Проскурина -VII клас, Никол Светославова Тошкова -VII клас с ръководители Стоян Димитров Стоянов – педагогически съветник и Юлия Иванова Христова – училищен психолог

Целеви групи: ученици I -VII клас от ОУ „Добри Чинтулов“, родители на ученици и педагогически специалисти.

Цели на проекта:

1. Да се формира у участниците трайно и мотивирано съзнание като активни граждани в общността.

2. Да се изгради сътрудничество и партньорство между семейство-училище-квартално общество.

3. Да се подобри общуването в семейството, училището и кварталната общност при изразяване на активна гражданска позиция.

4. Да се утвърдят семейството, училището и квартала като спокойна и безопасна среда, с хармонични отношения, взаимно уважение, разбирателство, диалог и сътрудничество.

5. Да се развиват умения у учениците за работа в екип и работа по проект.

Срок на работа по проекта: 08.12.2020 г. – 30.06.2020 г.

Методи и похвати за работа по проекта: мозъчна атака, беседадискусиядебатгрупова работасимулация, метод на конкретната ситуацияразглеждане на казусролеви игриинтервюанкетахудожествено и литературно творчествомисловна картаигрови методипрактически дейности.


Важно съобщение

Грипната ваканция във Варна и областта бе отменена след заседание на Областната комисия за борба с грипа и острите респираторни заболявания.

От понеделник, 10 февруари 2020 г., учениците трябва да се върнат в класните стаи с промяна на графика на смените на обучение.


7 февруари

Първа награда за учениците от 3 Б клас

               Учениците от 3б клас, с класен ръководител гл. учител Елизабет Влаева спечелиха първа награда от Национално състезание по четене с разбиране и създаване на дигитално съдържание  -  „Книговище“ за област Варна. Според Регламента на състезанието, наградата е безплатен абонамент за Книговище.бг и дигитална грамота.

Книговище.бг и Министерството на образованието и науката поздравяват победителите и им пожелават много вълнуващи преживявания в света на литературата!


5 февруари

Състезание по английски език за ученици от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България
 На 8 фeвруари 2020 г.  от 10:00 ч.  в ОУ ,,Добри Чинтулов“ ще се проведе вътрешноучилищен кръг на националното състезание по английски език KGL. 
Учениците:
-      трябва да се явят  в училище не по-късно от 9:15 часа;
-      задължително  да  носят черен химикал;
-      не трябва да носят електронни устройства;
-      имат 60 минути за да завършат теста (45 минути за ниво Pre A1);
-      не може да напускат стаята преди края на теста;
-      по време на теста не може да говорят с другите състезатели.

4 февруари

Важно съобщение

Грипната ваканция за учениците на ОУ“Добри Чинтулов“- гр. Варна, се удължава до 7.02.2020 г. Решението е взето от на Областната комисия за борба с острите респираторни заболявания и грипа. Учениците трябва да се върнат в класните стаи на 10.02.2020 г., с промяна на графика на смените на обучение.


28 януари

Проектът „Училище за родители“ в ОУ  „Добри Чинтулов“ ще се проведе на 12.02.2020 г. от 17.30 часа в актовата зала на сградата. Темата е „Родителското отчуждение“. Желаещите да участват да се обърнат към класните ръководители да заявят присъствието си.


27 януари

Важно съобщение

Преустановен учебен процес в ОУ „Добри Чинтулов“- гр. Варна

Поради увеличаващия се брой на заболелите ученици, учебните занятия на територията на област Варна се преустановяват.

Решението е взето на заседание на Областната комисия за борба с острите респираторни заболявания и грипа.

Грипната ваканция е в сила от 28 януари до 4 февруари включително. Тъй като 5 февруари е неучебен ден (междусрочна ваканция), учениците трябва да се върнат в класните стаи отново на 6 февруари с промяна на графика на смените на обучение.


Заслужена награда

За четвърта поредна година Община Варна раздаде награди на участниците в конкурса „Да украсим Варна за Коледа”.Тази година участие взеха и учениците от випуск втори клас, представители на ОУ“Добри Чинтулов“ – Варна с украса на коледен кът, като заслужено получиха Грамота и Плакет от кмета на град Варна Иван Портних.

Класните ръководители на малките второкласници Ася Николова, Незабравка Събева, Радка Николова, Йоана Алексиева, Миглена Стоянова и Василка Христова благодарят на всички ученици и техните родители, а също така и на организаторите на конкурса.

                                                         


Родителски срещи

 На 20 януари 2020 г. ще се проведе родителска среща за учениците от първа смяна на обучение. 

На 21 януари 2020 г.  ще се проведе родителска среща за учениците от втора смяна на обучение.  

 Началният час  на родителската среща за всяка паралелка  ще бъде определен от класния ръководител.

Място на провеждане – класната стая.


9 януари

Училищен вестник

„Чинтуловски искри“

Училищен вестник „Чинтуловски искри“ бр.1, XII. 2019 г. – издава се от Училищен ученически съвет, със съдействието на Стоян Стоянов – педагогически съветник и Юлия Христова – училищен психолог.


3 януари

Резултат с изображение за картичка за нова година 2020

ЗДРАВА, ЩАСТЛИВА И СПОРНА НОВА ГОДИНА ЗА ВСИЧКИ!


24 декември

Весели празници!


ПОБЕДИТЕЛИ В УЧИЛИЩЕН КОНКУРС „КОЛЕДНИ ВЪЛШЕБСТВА“

Резултати от училищен конкурс за рисунка и картичка на тема „Коледни вълшебства“, организиран от УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ, със съдействието на Стоян Стоянов – педагогически съветник и Юлия Христова – училищен психолог:

ЗА РИСУНКА:

I място – Михаела Стефанова 2. A клас

II място – Далия Стефанова 2. A клас  

III място – Александър Кулев 1. Б клас

Специална награда на ЕПЛР – Мерлин Юсниева 7. Г клас

ЗА КАРТИЧКА:

I място – Мила Колева 4. Б клас

II място – Теодора Стоянова 4. Г клас

III място – Кристин Янулова 2. Г клас

Отличените в конкурса ученици получиха грамоти от директора на училището – дпн Веселин Михалев и предметни награди от УУС, а с всички творби беше подредена изложба.

                  

                  


Коледен концерт в училище

На 17.12.2019г., в актовата зала се събрахме ученици, родители и приятели да  отбележим идващите светли празници. Инициативата за провеждането на концерт е на четвъртокласниците от нашето училище, които поискаха да се продължи хубавата традиция децата да подарят коледен празник на своите съученици и близки. Водещи на тържеството бяха  Божидара от 4.А клас и Борис от 4.Д клас.

Принос за цялата атмосфера имаше ентусиазма на участниците, които подбраха и разучиха любими коледни песни на английски език, включиха хореография и изпълнения на пиано, китара и гайда. Група от шести клас пресъздаде български фолклорни ритуали, свързани с този празник. Публиката бурно аплодира танца на мажоретките.

Провеждането на концерта стана под вещото ръководство на учителите Лена Николова, Мая Костадинова, Радослав Цветанов, Галина Орманова и Галина Тинчева.

Тържеството донесе  вълнения и зареди всички участници и публика със светло очакване на Рождество.

                       

    

       


Коледно дръвче

В последния учебен ден за  2019 г. учениците от 4. В клас с класен ръководител старши учител начален етап Росица Станева засадиха в двора на училището коледно дръвче – зелен смърч.   

                  


20 декември

Празник на математиката в първи клас

В седмицата преди Коледа в първите класове с класни ръководители Л. Чонова, Р. Кирова, Т. Михалева, Д. Петрова, Ст. Михова, Н. Пъндъклийска и учители ЦОУД Св. Караджова, Ал. Константинова, Д. Латева, М. Димова, Д. Караиванова, Д. Христова

се проведе празник на математиката.

Малките ученици показаха на своите родители и гости, че познават цифрите и могат да решават задачи с числата до 10, рецитираха стихове, пяха песни и танцуваха. Всеки първокласник получи грамота, а също и подарък от Дядо Коледа. /Още снимки в Галерия/

                          

          

         

         

         

         


ИЗНЕНАДА ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ ОТ 1.В КЛАС

В началото на месец декември учениците от 1.В клас подготвиха с класния си ръководител
Теменужка Михалева писмо до Дядо Коледа и взеха участие в конкурса на Български пощи
,, Най-красиво писмо до Дядо Коледа“. Преди седмица те получиха отговор от него, а днес
негов пратеник им връчи награда от конкурса.

                                      

               


„Умници гладници“

Учениците от 3б клас, с класен ръководител гл. учител Елизабет Влаева се включиха в инициативата на Асоциация родители и верига магазини  Лидл – „Умници гладници“, която бе одобрена от Министерството на образованието и науката.

Гости на урока бяха Женя Димитрова – зам.-директор УД, която се включи активно в урока с интересни факти и коментари по темата и Краси Желязкова – родител, която бе представител на всички родители от класа включени в тази инициатива.

Целта на урока бе съобразена с основната цел на инициативата „Умници гладници“ – по забавен и интересен начин да представим темата за балансирано хранене вкъщи и в училище. Темата е заложена и в тематичното разпределение за Час на класа -  „Здрави всеки ден“.

 Като основна дидактическа цел класният ръководител е заложил  на това децата да разберат понятията „здравословно“, „разнообразно“ и  „балансирано“ хранене, стимулирането на интерес към домашно приготвената храна, както и разбирането на важността на здравословната храна.

Тази инициатива се преплете и с инициативата за четене и създаване на дигитална среда  в онлайн платформата „Книговище“. Учениците от групата за дейности по интереси „Творим в дигиталния свят“, от класа, създадоха свое дигитално съдържание в платформата – въпросници по предложени от тях книги. Една от тези книги бе „Моята първа енциклопедия Храната“. Учениците запазват своите челни позиции в състезанието на платформата, което продължава до 06.02.2020 г.

                            


19 декември

Посещение на театър

На 18 декември, випуск втори клас с класни ръководители: Ася Николова, Незабравка Събева, Радка Николова, Йоана Алексиева, Миглена Стоянова и Василка Христова посетиха Драматичен театър „Стоян Бъчваров“. Малките второкласници  наблюдаваха постановката „Джуджетата и обущарят“. Учениците се вдъхновиха от поредната постановка на традиционната Детска Коледа и се убедиха, че е добре да си помагаме и да се подкрепяме, за да сме щастливи.

             

                        


Пазим традициите

       В навечерието на коледните празници в ОУ „Д.Чинтулов“ първокласниците  посрещнаха малките коледари  от 4 група на ЦДГ „Изворче“ с директор Анелия Бодичева. Заедно с тях бяха  по-големите и опитни вече  петокласници под ръководството на старши учител по БЕЛ Галина Орманова и учителят по музика в прогимназиален етап Радослав Цветанов. Под звуците на българската гайда коледарската група изпълни песни и пожела на всички много здраве и късмет през новата година. Учениците от 1. А, 1. Б и 1. В класове с класни ръководители  Л. Чонова, Р. Кирова и Т. Михалева посрещнаха своите гости  с голяма радост и по стара българска традиция ги изпратиха с дарове.

                             

       

        


18 декември

Коледен благотворителен базар

„Коледни вълшебства“

На 17.12.2019 г. в ОУ „Добри Чинтулов“ се проведе Коледен благотворителен базар в подкрепа на Фондация „Живот със Синдром на Даун“. Базарът беше организиран по инициатива на Училищния ученически съвет в ОУ „Добри Чинтулов“ с координатори Стоян Стоянов – педагогически съветник и Юлия Христова – училищен психолог, със съдействието и подкрепата на дпн Веселин Михалев – директор, цялото ръководство на ОУ „Добри Чинтулов“ и УН „Възраждане“.

В базара активно участваха учениците от прогимназиален етап – V, VI, VII клас, класните ръководители на втори клас: Ася Николова, Незабравка Събева, Радка Николова, Йоана Алексиева, Миглена Стоянова, Василка Христова, Мария Иванова – старши учител в прогимназиален етап и Женя Димитрова – заместник-директор УД. Съдействие оказаха класните ръководители на пети клас: Венета Атанасова, Лена Николова, Цветелина Бонева, Наталия Борисова и Мария Колева. В организацията на базара и при провеждането му се включиха и много родители на ученици от всички класове. Децата и техните семейства подготвиха с голямо желание и коледно настроение вкусни лакомства, уникални картички, коледни украси и пожелания.

Ръководството на ОУ „Добри Чинтулов“, УН „Възраждане“ и Училищният ученически съв   ет благодарят на всички ученици, техните родители и на педагогическите специалисти за участието в тази благородна инициатива.

Събраната сума в размер на 4 269 лв. /четири хиляди двеста шестдесет и девет лева/ бе предадена на Силвена Христова – председател на Фондация „Живот със Синдром на Даун“. Средствата са в подкрепа на Фондация „Живот със Синдром на Даун“ за проекта по Физиотерапия 2020г., която се провежда в Карин Дом. Г-жа Христова благодари на всички участници в Коледния благотворителен базар и пожела здраве и благоденствие на учениците, учителите и техните семейства./ Още снимки в Галерия/

                            

           

                               


Училищният ученически съвет  и  Училищно настоятелство „Възраждане“ в ОУ „Д.Чинтулов“ организират  Благотворителен коледен базар „Коледни вълшебства“  на 17.12.2019 г.в подкрепа на Фондация „Живот със синдром на Даун“. 

Всички ученици и техните родители могат да участват с изработени от тях произведения на изкуството и кулинарни изкушения. Ще очакваме  вашите изделия в кабинета по готварство на

16.12.2019 г.  понеделник  от 17.00 ч. до 18.30 ч.  и

17.12-2019 г. вторник  от 07.00 ч. до 17.30 ч. 

                                       


Театър в училище

На 16.12.2019 г.  в ОУ „ Д.Чинтулов“ гостува  постановка на куклен театър  гр. Варна  – „Коледен карнавал“. Представлението беше гледано с интерес от първокласниците водени от своите учители ЦОУД – Св. Караджова, Ал. Константинова, Д. Латева, М. Димова, Д. Караиванова и  Д.Маринова- Христова. Коледното настроение успя да завладее малките ученици и те се наслаждаваха на добрата  игра на актьорите. Най-големи емоции предизвика проявата на дългоочаквания Дядо Коледа.

                          

                           

                 


16 декември

Проект Еразъм +

В периода 4 – 8 ноември 2019 г. бе осъществена третата мобилност по проект  „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, по програма Еразъм +, КД 1. Двама учители от ОУ „Добри Чинтулов“  старши учител начален етап Т. Димова и  главен учител БЗО и ЧП  в прогимназиален етап В. Проданова се включиха и успешно завършиха езиков курс в гр. Мелиеха, Малта – „Английски за учители“.

                 

След завръщането си, участниците представиха моменти от обучението си, споделиха педагогически опит и обмениха мнения относно образователните системи в Европа със своите колеги на срещи по методически обединения.

Изработено бе и информационно табло за самото обучение в Малта /работен процес/ и забележителностите на страната.

                

На 3 декември 2019 г. – старши учител начален етап Татяна Димова, представи пред учителите в МО – начален етап презентация за „Финландската образователна система“ – една от дискутираните теми по време на обучението.

На 6 декември 2019 г. бе направена и представена на МО- прогимназиален етап презентация, представяща ICTQ Malta /училището, което организира курса/, моменти от езиковото обучение и акценти от Малтийската образователна система от главен учител БЗО и ЧП в прогимназиален етап  Виолетка Проданова.

                            


Националната седмица на четенето продължава

в ОУ „Добри Чинтулов“

График на планираните събития.


В националната седмица на четенето, учениците от 2. А и 2. В клас с класни ръководители Ася Николова и Радка Николова показаха, че не само чрез четенето се привличат децата към книгата, но и с рисуване, като се включиха в състезание за рисунка „Прочетох и нарисувах”.

       Второкласниците с удоволствие се потопиха в приказния свят и създадоха свои комикси.

     Учениците одобриха с широки усмивки и аплодисменти победителите и в тази надпревара.

                                    

                                          


В Националната седмица на четенето на 12.12.2019 г. учениците от  6 клас дариха любими книжки на децата от група „Пчеличка“ в ЦДГ „Изворче“ . Старши учител по БЕЛ Галина Орманова  подари незабравими мигове на децата, въвеждайки ги във вълшебния свят на приказките. Децата от своя страна се отблагодариха със стихотворения.


Във връзка с Националната седмица на четенето се проведе  открит урок   по „Занимателна граматика“ в 5. Б клас под ръководството на старши учител по БЕЛ Л. Николова. Ученици и родители заедно решаваха и се състезаваха да откриват верните отговори на интересни граматически задачи и кръстословици.

А учениците от 5. Б и 5. В класове решиха да разменят помежду си любими книги, препоръчаха на  съученик да прочете интересен разказ или приказка. Събраха се в Актовата  зала на училището и под ръководството на своя учител по БЕЛ Л. Николова  споделиха впечатления от прочетените разменени книги. Разказаха и коментираха прочетеното. 

                              

                


Във връзка с Националната седмица на четенето и Коледните празници, учениците  от 4. А и 4. Б кл.  с класни ръководители Г. Сертер и Ат. Колева се включиха в инициативата на Детска хирургия към МБАЛ „Св. Анна“, Варна. Дариха детски книжки за малките пациенти. Пожелаха им по-приятен престой с книжките, които са прозорец към света.

                              

Още учениците от випуск 4. клас с кл. ръководители  Г. Сертер, Ат. Колева, Р. Станева, Т. Димова,  Хр. Ковачева,  Ж. Попова и  В. Василева отбелязаха Националната седмица на четенето  и с  презентации на тема „Коледни и Новогодишни обичаи и традиции“, съобразно предварително изготвения график на събитията. Една от най-добре представените беше  презентацията, изработена от Александър Вълчев от 4. Д клас  с класен ръководител Хр. Ковачева. Бяха изработени и  комикси по прочетено литературно произведение. 

                                            


На 13.12. учениците от 3.Г клас с класен ръководител  Даниела Пармаксъзова гостуваха на първокласниците от 1.Б клас и техния учител ЦОУД  Александра Константинова.  А учениците от 3.В клас с класен ръководител Светлана Боянова посетиха първокласниците от 1.В клас с учител ЦОУД Димитрина Латева.Третокласниците четоха свои любими приказки за зимата, коледни приказки и новогодишни стихотворения. Малките ученици обещаха, че и те ще се научат да четат изразително и увлекателно като третокласниците.

                                   

                   

                  


Интересно и вълнуващо премина Националната седмица на четенето и за учениците от втори клас. Те премериха сили в състезание по краснопис и правопис „Пиша правилно и красиво”, като част от предварително изготвен график .

След оспорван и труден избор, комисия в състав: Ася Николова, Незабравка Събева, Радка Николова, Йоана Алексиева, Миглена Стоянова и Василка Христова определиха по трима финалисти от всеки клас, които заслужено получиха Грамота.

                                  

                     


На 11.12.2019 г., в час по Информационни технологии,  учениците от 3.Д клас под ръководството на Женя Димитрова -  заместник-директор по УД, четоха и обсъждаха любими произведения от сайта „МОЯТА БИБЛИОТЕКА“. Дигиталното четене е част от дейностите в ОУ „Добри Чинтулов“ във връзка с Националната седмица на четенето.

        


 В час по литература в 6 „а“ клас под ръководството на старши учител  В. Атанасова учениците се  запознаха с онлайн платформата „Книговище“ и решиха тест върху произведението „Моето семейство и други животни“ от Джералд Даръл.  И това е част от планираните събития / график / в ОУ „Д.Чинтулов“ през Националната седмица на четенето.

                                         

                       Театър в училище

На 11.12.2019 г.  в ОУ „Д.Чинтулов“ гостува детски куклен театър “Пепеляшка” със съдействието на Стоян Стоянов -педагогически съветник в училище и Юлия Христова – психолог в училището. Учениците от випуск трети клас с кл. ръководители Д. Пигова, Ел. Влаева, Св. Боянова, Д. Пармаксъзова, Д. Георгиева-Бекирова, Ант. Димова  посетиха  театралната постановка и се насладиха на добрата игра на актьорите. Имаше много усмивки и весело настроение!

                                                  

                     


Национална седмица на четенето

09.12. 2019 – 13.12.2019 г.

ОУ „Добри Чинтулов“ се включи в инициативата на МОН – Национална седмица на четенето, в изпълнение  на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

Беше изготвен график на планираните събития.

Най-нетърпеливи  да покажат книжките, които четат бяха  първокласниците с класни ръководители Л.Чонова, Р. Кирова, Т. Михалева, Д. Иванова и Ст. Михова.

           Те   побързаха да оформят кътове в класните си стаи на тема „Моята първа книжка“.

                                                              

                        

                        


Във връзка с Националната седмица на четенето, третокласници от СУ ,,Гео Милев“ с класен ръководител госпожа Ваня Дичева гостуваха на първокласниците от 1.В клас и техния класен ръководител госпожа Теменужка Михалева. Те им прочетоха приказка и им подариха изработен от тях постер с ,,Молбата на книгата“. Споделиха ценни мисли за книгите и ползата от четенето им. Учениците гледаха презентация и отговаряха на въпроси, свързани с различни литературни произведения. Първокласниците подариха на всеки от своите нови приятели книжката ,,Приказка за добротата“ с автограф от автора.

                                                               

          


В  Националната седмица на четенето,  и учениците от випуск трети клас, участваха  в различни инициативи.

Трети “б” клас с кл. ръководител Ел. Влаева и трети “а” клас с кл. ръководител Д. Пигова се включиха в онлайн платформата “Книговище”. Третокласниците се състезават в три категории с всички ученици в България – правилно отговорени въпроси върху прочетени книги, натрупани точки и активност в платформата.  Учениците от трети “б” клас създадоха своя дигитална библиотека, която ще бъде активна през седмицата на четенето.

                                                  

      

Учениците от 3б клас с кл. ръководител Ел. Влаева, 3а  клас с кл. ръководител Д. Пигова и 3д клас кл. ръководител Д.Георгиева-Бекирова  посетиха детска градина „Пролет“. Там те прочетоха на децата много интересни зимни приказки, с които запалиха интереса на малките към детските книги. Подариха им книжки с послание -да обичат книгите и да бъдат техни приятели. Децата от детската градина подариха на своите каки и батковци рисунки с техния любим герой и ги почерпиха като добри домакини.  

                          

                 


Конкурс в училище

УЧИЛИЩНИЯТ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

обявява конкурс за рисунка, картичка стихотворение, приказка, разказ и есе на тема „Коледни вълшебства”.

               В него могат да участват всички ученици на ОУ „Добри Чинтулов”.

С отличените творби ще бъде подредена изложба в сградата на училището, а класиралите се на I, II и III място ще получат грамота и ще бъдат публикувани в 1 брой на училищния вестник – „Коледни вълшебства”.

Крайният срок за предоставяне на творбите е 10.12.2019г. в кабинета на  педагогическия съветник – Стоян Стоянов или при психолога – Юлия Христова.


Театър в училище

На 27.11.2019 година, със съдействието на Стоян Стоянов – педагогически съветник и Юлия Христова – училищен психолог, учениците от 5 и 6 клас с класни ръководители – В. Атанасова, Л. Николова, Цв. Бонева, Н. Борисова, М. Колева, Вл. Кандев, С. Борисов, Т. Маринова, В. Проданова, Г. Орманова, бяха гости на Драматично – куклен театър Силистра, който представи в Актовата зала, авторски спектакъл на Орлин Дяков – „Откога те чакам“.

Учениците наблюдаваха с интерес добрата игра на актьорите, която ги въведе в света на едно младо момиче, водещо борба със своята наркозависимост. В спектакъла се срещат минало и настояще, както и изконните основи на българщината и съвременното им обезмисляне. В едно планинско село, останало само с двама жители на преклонна възраст идва Яна. Там тя се среща с корените си и търси сили да преодолее проблема си. Основна цел на представлението е да покаже, че българските традиции и морал са основата, на която всеки може да стъпи, за да преодолее трудностите си!

                                  

                  


Участие в благотворителен концерт

На 21.11.2019 г . – Ден на Християнското семейство, в зала „Пленарна“ на Община Варна, се проведе благотворителен концерт в подкрепа на децата с аутизъм от новооткрития център „Живот под дъгата“ към Асоциация „Да съхраним жената“ с председател д-р Йорданка Ненчева. Със съдействието на Женя Димитрова – зам.-директор УД, в концерта участваха и ученици от ОУ „Добри Чинтулов“: Кристиян Ламбов от II в клас – възпитаник на Театрално училище „Палечко“ при ОДК-Варна с ръководител Маргарита Шишкова и танцов състав за народни танци „Перун“ с ръководител Станислав Атанасов.

Събраните средства се набират за закупуване на транспортно средство, което ще подобри достъпа на децата до Центъра, закупуване на дидактични материали, подобряване на материалната база и осигуряване на рехабилитационни дейности извън центъра.

           

                                  


22 ноември

ЗАНЯТИЕ НА ТЕМА: ,, МОЕТО ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ”

Образователният процес е много сложен и не зависи само от часовете в училище. Много от значимите за образованието ни ситуации и процеси се случват извън училище. Важно е да разграничаваме преподаване и образование, защото човек може да се образова, без да му бъде преподавано.

На проведеното от старши учител в начален етап г-жа Теменужка Михалева занятие на тема: ,, Моето право на образование” с ученици от пети клас се обсъдиха трите вида образование: формално (общоприето, структурирано учене, което е организирано от образователна институция и води до признат сертификат, диплома или степен), неформално (всеки вид самостоятелно или по друг начин организирано учене, което не води до национално признат сертификат, диплома или степен) и информално ( учене, което се осъществява на нерегулирана база в контекста на индивидуалния живот).

Учениците дискутираха по въпросите: ,,Кой вид учене има най-голям ефект на този етап от живота ни: ученето с приятели, с близки или с учители и защо?”, ,, Какво е да си добър учител?”  и ,,Какво можем да направим ние като ученици, за да се доближат преподавателите до нашата представа за добър учител?”.

Занятието е по проект „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм +  във връзка с темата ,, Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век”.

                                        

                              


Анкета в училище

На вниманието на учениците от IV до VII клас,

С цел проучване на тормоза и насилието в ОУ „Добри Чинтулов”, Ви молим да попълните онлайн анкетата до 27.11.2019г.

Проучването е напълно анонимно!

Благодарим Ви за съдействието!

https://bit.ly/358uaa9


Посещение в Археологическия музей в гр. Варна

Във връзка с класен проект „България – древна и млада“, по който работят учениците от випуск 3 клас, както и  групата за дейности по интереси „Творим в дигиталния свят“ – 3б клас, бе посетен Учебен музей на Археологическия музей – Варна. Учениците се запознаха с интересни факти от миналото, научиха много за живота на славяните и прабългарите. Зопознаха с техния бит и стопанство, разгледаха възстановка на юрта и славянска полуземлянка. Учениците от групата за дейности по интереси направиха своите видеофилми, които ще представят в своя представителна изява.

В края на музейно-образователната програма децата получиха тестове и материали по темата. Класните ръководители на учениците: Даниела Пигова, Светлана Боянова, Елизабет Влаева, Даниела Георгиева, Антоанета Димова и гостите училищен психолог Юлия Христова и ресурсен учител Грациела Йорданова приеха предизвикателството да продължат в други проекти идеите заложени в образователната програма на музея.

                               

                         


20 ноември

УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА НА УУС „ПРЕДАЙ НАТАТЪК“

Учениците от 3.А, 3. Б и 3. Д клас с учител по изобразително изкуство – зам. директор УД Женя Димитрова, приеха инициативата на Училищния ученически съвет в ОУ „Добри Чинтулов“  „Предай нататък“ и рисуваха по темата за толерантността. Третокласниците изразиха не само в своите рисунки, но и в беседа, техния поглед върху толерантните взаимоотношения между хората.

Темата е част и от работата на педагогическите специалисти, участващи в обучението ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век“  по проект Еразъм +  „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“. Целта е учениците да получат знания и да изградят умения да станат по-отговорни граждани, които ценят многообразието и уважават различните; да се научат да живеят в един свят, основан на толерантност, сътрудничество, висока самооценка, почтеност и интеркултурна комуникация.

                              

                           

                    

Толерантност

По случай Международния ден на толерантността, учениците от 2. А клас с класен ръководител Ася Николова – главен учител в начален етап и 2. В клас с класен ръководител Радка Николова – старши учител в начален етап, приеха щафетата от Училищен ученически съвет, относно подетата инициатива „Предай нататък”, като проведоха урок под надслов „Ние сме толерантни”.  

С голямо оживление второкласниците дискутираха по актуални теми: Да не се караме един с друг, защото всеки от нас е единствен и неповторим; Между нас трябва да цари уважение; Заедно можем да живеем в мир и разбирателство; Можем да бъдем добри приятели, защото приятелството е една дъга – цветно и красиво. Учениците споделиха личните си наблюдения и размисли. Изработиха различни изделия, с които отправят послание към всички деца, да крачат в живота ръка за ръка.

                                                   


18 ноември

  Работна среща на Методическото обединение по Английски език 

 Темата бе: Какво е «игровизация» и какво е «обучение, базирано на игри» в класната стая?

Чрез демонстрация, презентация и обсъждане се направи разлика между двата метода на обучение. И най-вече – посочиха се ползите от използването на електронни образователни игри за целите на обучението не само по английски език.


13 ноември

НИЕ СМЕ ТОЛЕРАНТНИ

Втори „Г“ клас, с класен ръководител Йоана Алексиева се превърна в работилница на толерантността. Учениците се ангажираха в изработването на табло „НИЕ СМЕ ТОЛЕРАНТНИ”, което е посветено на Деня на толерантността – 16 ноември.

Доброта, човечност, милосърдие, съпричастност, благодарност, уважение. Това са думите, изписани на таблото, посветено на толерантността.


Занятие по евакуация в ОУ “ Добри Чинтулов „

На 23.10 2019 г. в ОУ „Добри Чинтулов“ се проведе тренировъчно занятие по евакуация. Занятието /евакуационни действия при настъпил пожар, който е възникнал в резултат на земетресение/ се извърши съгласно евакуационния план на училището. Директорът на ОУ „Добри Чинтулов“ – дпн Веселин Михалев и Силвия Савова – зам.-директор АСД инструктираха на теория и контролираха на практика действията на участниците в тренировъчното занятие за по-точно изпълнение на евакуацията. Спазени бяха всички инструкции и изисквания.

                                      


8 ноември

Златна есен в 1 В клас

              Всеки сезон носи своята прелест и уникалност, а есента – носталгия по отминаващото синьо лято и очакване за предстоящата бяла зима. Неслучайно есента е наречена златна. Усещането за изобилие, спокойната благодат на мекото есенно слънце и огнено-златните багри на листопада се сливат в един прекрасен и вълнуващ ритъм…красота!

        Ето как това вдъхнови малките първокласници от 1.В клас с класен ръководител Теменужка Михалева и старши учител ЦОУД Димитрина Латева, за да претворят  този сезон в картини  чрез използването на различни техники и средства.


7 ноември

Посещение на театър

На 7. 11. 2019 година, под ръководството на Стоян Стоянов – педагогически съветник и Юлия Христова – училищен психолог, учениците от 2. А клас с кл. ръководител Ася Николова – гл. учител в начален етап и 2. В клас с кл. ръководител Радка Николова – ст. учител в начален етап посетиха първия в България финансов театър „Въртележка на парите”. Актова зала на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров” се изпълни с ученици, учители и гости, дошли да видят уникалната пиеса. Представлението е част от програмите по иновативна финансова грамотност „За парите и други важни неща“, реализирани от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ с подкрепата на NN България.

Учениците наблюдаваха прекрасната игра на малките актьори от СУ „Козма Тричков“, гр. Враца. Освен че се превъплътиха в героите от пиесата, врачани изпълниха и две авторски песни, създадени специално за „Въртележката…“. По оригинален начин трупата разказа на зрителите за парите и важните финансови операции, с които се сблъскваме всеки ден. Присъстващите научиха какво е нужда и какво – каприз, не само като зрители, а като главни действащи лица  в постановката.

Пиесата „Въртележка на парите“ е иновативен образователен подход, базиран на концепцията за „урок-спектакъл“.  Методът цели повишаването на финансовата грамотност на децата от 7 до 12-годишна възраст.

                                  

                                                                   


4 ноември

Групи за занимания по интереси

                                                                             

В ОУ“Добри Чинтулов“ от месец ноември на учебната 2019/2020 г. започват да функционират групи за занимания по интереси   в съответствие с Наредбата за приобщаващо образование.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

1 ноември

Ден на народните будители

Честит празник на ОУ „Добри Чинтулов“!

Денят на народните будители е общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност.

                                                                                                              

Кой събужда умовете,
брани българското слово.
Та като вълшебно цвете,
да разцъфне то отново?

Знам, книжовниците стари,
силите си не пестили,
с книги, вестници, буквари,
българският дух крепили.

Да се знае, да се помни,
че България е жива!
На будителите скромни
българинът китка свива!


31 октомври

Патронен празник на ОУ  „Добри Чинтулов“

На 31 октомври учениците, учителите и родителите от ОУ „Добри Чинтулов“ тържествено отбелязаха своя патронен празник. Гост на тържеството беше Юлиян Николов – зам.-кмет на район Младост, който прочете поздравителен адрес от г-н Христо Христов – кмет на район „Младост“. Още сред официалните гости  бяха Розета Заркова – старши експерт РУО – гр. Варна и Василена Орманова – секретар на народно читалище „Елин Пелин 1977“ – Варна. Поздравителен адрес  за празника на училището бе получен  и от Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ – Община Варна, който беше прочетен от ЗДУД  Женя Димитрова. Още поздравления  имаше от народно читалище „Елин Пелин – 1977“, народно читалище „Христо Смирненски – 1946“ и други образователни институции  в община Варна.

Директорът на училището дпн Веселин Михалев поздрави всички ученици, учители и родители  по повод Деня на народните будители и патронния празник на училището. Пожела да успеем да запазим жив духа на възрожденците, да помним делото им и да го продължим  макар и във време на нови технологии и модерно образование.

Празничната програма беше подготвена от Художествения съвет на училището с председател старши учител начален етап Атанаска Колева и старши учител по БЕЛ – Галина Орманова. Тържеството започна с рецитация на стихотворения и изпълнение на възрожденски песни.  Учениците от мажоретния състав с ръководител Мая Костадинова, танцовия състав „Перун“ с ръководител Станислав Атанасов, както и изпълнението на гайда от учителя по музика Радослав Цветанов и неговите възпитаници, успяха да завладеят публиката и да получат аплодисментите на всички присъстващи. 

В края на тържеството учениците поднесоха цветя пред барелефа на Добри Чинтулов.

                                 

                 

                  

                  

                   

                   

/Още снимки в Галерия/

Победители в конкурсите „Будители народни“

Конкурс за стихотворение -рецитация и изпълнение на песен 

1. Специална награда за артистично изпълнение на стихотворението „Хаджи Димитър” от Хр.Ботев –КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ЛАМБОВ от II в клас

2. Награда за песен –ГАБРИЕЛА ГАЛИНОВА ГАНЕВА от IV а клас за песента „Хубава си моя горо” и
ЕЛИЦА ЙОРДАНОВА НЕДЯЛКОВА III д клас за „Песен за народните будители”

I клас

I награда – НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПОПОВ  от   1.в клас за стихотворението посветено на Народните будители

II награда – ТЕМЕНУЖКА РАЧЕВА ДИМИТРОВА от 1.а  клас за стихотворението „Ден на народните будители”

III награда – ЕЛИЗАРА БИСЕРОВА КОСТОВА  от 1. д клас за стихотворението „Вятър ечи”

II клас

I награда  – 2.В КЛАС ЗА РЕЦИТАЛА „ЗЛАТНА КНИГА ЗА БЪЛГАРИЯ”

II награда- КРИСТИЯН РАДОСЛАВОВ ЧИБУТАРОВ от 2.а клас за стихотворението „Обич към книгата”

III награда- ДЕСИСЛАВА БОРИСЛАВОВА МИТЕВА от 2. д клас за стихотворението „Де е България”

III клас

I награда- ВЕРОНИКА ВЕНЦИСЛАВОВА ВЪЛКОВА от 3.б клас за стихотворението„Вятър ечи”

II награда-АЛЕКСАНДРА ДОБРОСЛАВОВА ДРАГОШИНОВА  от 3.в клас за стихотворението „За теб,Българио”

III награда-ВИКТОР РАДОСЛАВОВ РАДОСЛАВОВ от 3.а клас  за стихотворението „Цветя за вас,будители народни”

IV клас

I награда- ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ  ДРУМЕВ от 4.д за стихотворението „Опълченците на Шипка”

II награда –   ЕЛЕНА КИРИЛОВА ХИКОВА и  ДАНИЕЛ КАЛОЯНОВ ДАНАИЛОВ  от 4.д за стихотворението „Обичам те ,родино”

III награда- ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА от 4.б клас за стихотворението „Къде си вярна ти любов народна”

Прогимназиален етап

I награда- Денислава Янкова Георгиева от 5. г

II награда -   Габриела Добромирова Димитрова   от 5. д

III награда- Габриела Константинова Николова от 5.б клас

 Конкурс за литературно творчество- начален етап

I НАГРАДА- ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА от 4. А клас за стихотворението „МЕЧТА НА ГЕРОИТЕ”

II НАГРАДА -ХРИСТИЯНА ИВАЙЛОВА ТОДОРОВА от 3.В клас за стихотворението „БУДИТЕЛИ НАРОДНИ

Конкурс за литературно творчество  – прогимназиален етап

I НАГРАДА–  Ина Тенева, 7. а клас

II НАГРАДА –  Самуил Минчев, 7. а клас

III НАГРАДА–  Жанет Николова, 7. г клас

Поощрителни награди -Александра Проскурина, 7. а клас; Гергана Тончева, 7. б клас; Далиа Пенева, 7. в клас; 

Ива Иванова,7. г клас; Кристиян Димитров, 7. г клас.

Конкурс „ Най-старата книга в моята семейна библиотека“

I НАГРАДА за най-стара книга – Деница Иванова Стаматова – 3. А клас /издание от 1887г./

НАГРАДА за групово участие – 1. Г клас с класен ръководител ст. учител Д. Петрова

Конкурс за рисунка и за рисувана картичка

   1. Конкурс за рисунка – Iви клас:

       I награда – Микаела Владимирова -  Iд клас

      IIнаграда – Теменужка Димитрова – Iа клас

      III награда – Диан Петров – Iа клас

                Наградени за рисувана картичка:  Никол Великова – Iг клас и Елиса Иванова – Iа клас             

   2. Конкурс за рисунка – IIри клас:

       I награда – Кристиан Николов – IIа клас

       I награда – Кристиян Чибутаров – IIа клас

     III награда -  Никола Колев – IIа клас

       Поощрителна награда: Стефан Василев – IIв клас

   3. Конкурс за рисунка – IIIти клас:

      I награда – Стела Стоянова – IIIб клас

     II награда – Божидара Иванова – III а клас

     II награда – Йоана-Никол Николова – III б клас

     III награда – Диляна Кацарова – III а клас

                  Награда за рисувана картичка: Габриела Енева – IIIе клас

   4.  Конкурс за рисунка –  IVти клас:

       I награда – Виктор Друмев – IVд клас 

      II награда – Илиян Георгиев – IVе клас

     III награда – Симона Петрова – IVб клас

     III награда – Мария Мирчева – IVа клас

   5. Конкурс за рисунка – Vти клас:

      I награда – Ева Станкова – Vв клас

     IIнаграда – Николета Иванова – Vд клас

    III  награда – Мария Каракашева – Vв клас

           Поощрителна награда: Габриел Димитров – Vа клас и Александра Балева – Vд клас

  6. Конкурс за рисунка и рисувана картичка – VI ти клас:

     I награда – Юлия Николова – VIг клас

    II награда – Васко Георгиев – VIг клас

   III награда – Цветелина Димитрова – VIг клас

           Поощрителна награда: Борис Георгиев – VIг клас

  7. Конкурс за рисунка – VIIми клас:

     I награда – Симона Янева – VIIа клас

    II награда – Симона Иванова – VIIг клас

   III награда – Александър Георгиев – VIIв клас

Щафетна обиколка    5.- 7. клас

5. клас     I място – 5. А клас  II място -  5. Б клас     III място – 5. В , 5. Г клас

6. клас     I място – 6. В клас    II място -  6. Б клас     III място – 6. А клас

7. клас     I място – 7. Б клас     II място -  7. Г клас      III място – 7. А клас

 

               

                

/Още снимки в Галерия/


30 октомври

Тържествен час на класа 

На 30 октомври се проведе тържествен час на класа по повод Деня на народните будители, който е и патронен празник на училището, във випуск първи клас с класни ръководители старши учители начален етап Л.Чонова, Р. Кирова, Т. Михалева, Д. Петрова, Ст. Михова, Н.Пъндъклийска. Малките ученици с интерес слушаха за делото на Добри Чинтулов. Гледаха презентации, рецетираха негови стихове и слушаха възрожденски песни.

                                 

        

         

Първокласниците посетиха и организираната изложба в бибилиотеката на  училището на тема „Най-старата книга в нашата семейна библиотека“ и „Най-старата книга в училищната библиотека“. Дори учениците от 1. Г клас, с класен ръководител Диана Петрова получиха грамота за най-активно участие в събирането на ценните книги.

                           

                                      

В часа на класа, и учениците от 2.Г клас, с класен ръководител Йоана Алексиева отбелязаха тържествено Деня на народните будители. Учениците си припомниха имената на много народни будители, за тяхното дело и мястото им в нашата история. В този час своите стихотворения, посветени на народните будители, представиха и участниците в конкурса „Будители народни“. Както първокласниците така и второкласниците посетиха изложбите в библиотеката на училището на тема „Най-старата книга в нашата семейна библиотека“ и „Най-старата книга в училищната библиотека“. 

                             


Изложба в училище

По случай Деня на народните будители и патронен празник на училището, беше подготвена и представена изложба от  наградените рисунки и картички на учениците от прогимназиален и начален етап, участващи в конкурса „Будители народни“.

                                                                                    

Най-щастливи от своите постижения бяха първокласниците, които с гордост показаха получените грамоти и награди пред съучениците си.   

                              

               


29 октомври

Посещение в Музея за история  на град Варна

    На 23.10.2019 г. учениците от 7. а и 7. г клас и техните ръководители П. Петранова, П. Стоянова, Р. Русева и М. Друмева посетиха Музея за история на Варна. Учениците се запознаха с експозицията, разкриваща атмосферата на стара Варна, и разгледаха изложените оригинални снимки на стари сгради и улици. Особен интерес предизвикаха залите с възстановки на занаятчийски ателиета, книжарница, хотелска стая, сладкарница, шапкарски магазин, кът от плажа.

       По български език и литература седмокласниците имаха предварително поставена проектна задача, която изпълниха във виртуалната класна стая (Classroom).

                           

             


Важно съобщение

 4 ноември 2019 г.  ще бъде учебен ден за всички ученици от ОУ“Добри Чинтулов“. Учебните занятия за първа смяна ще започнат в 9.00 часа.


Съобщение

                                                                     

На 23.10.2019 година /сряда/ ще се продават купони за обедно хранене на учениците от първи клас за 7 /седем / учебни дни /29.10, 30.10, 04.11 – 08.11./.


Пазим традициите

Посещение в село Здравец

На 10.10. и 11.10. 2019 г. учениците от 4 а, б, в ,г клас, с класни ръководители Г. Сертер, Ат. Колева, Р. Станева и Т. Димова, посетиха читалището в с. Здравец. Разгледаха етнографската сбирка и се запознаха с бита и обичаите на Варненския край.

                                                                  

                

/Още снимки в Галерия/


15 октомври

Проект Еразъм +

Във връзка с работата по проект   УТРЕ   /Успешни, Технологични, Различни, Ефективни/по програма ,,ERASMUS+“, КД 1 и осъществяването на Мобилност втора - Сантарем, Португалия, участниците в курса изготвиха тематично табло, което  визуализира дейностите и стимулациите в процеса на тяхното обучение и представя съвременните аспекти при овладяването на компетентности, свързани с гражданското образование на подрастващите.


14 октомври

Стая на приказките

На 14.10.2019 г. учениците от II г клас, с класен ръководител Йоана Алексиева, посетиха „Стаята на приказките“ в Регионална библиотека „П.Славейков“- гр.Варна. Имаше вълнение, много въпроси, любопитство…. и споделени мисли и поуки от любими книжки.

                         

                            

Няколко дни по-късно и учениците от 2. Д клас  с кл. ръководител Миглена Стоянова посетиха  „Стая на приказките“ в Регионалната библиотека “ Пенчо Славейков “ – гр. Варна. Мероприятието е свързано с проекта за стимулиране на четенето  – випуск 2. клас -  „Съкровищница с мъдрости“.

                                    

                                 


Конкурс  в училище

Във връзка с предстоящия патронен празник в училище са обявени конкурси под надслов „Будители народни“.


5 октомври- Международен ден на учителя

Честит празник!

Учителят

Учителят е буквичката първа,
изписана накриво в тесен ред.
Но ето: дума става,… мисъл…Тръгва
да търси истини – по-смело и напред.

Учителят е точица едничка –
началото на хиляди лъчи.
Звездата – не далечна, не самичка,
а грейналата в детските очи.

Учителят е четка и боички.
Дарява с цвят не листи, а съдби.
В картини вижда имената – всички,
но в най-прекрасни, чисти и добри.

Учителят е нотичка игрива,
протегнала към другите ръка.
Тъй ражда се мелодия красива
и звънва чак до светлата дъга.

Учителят е географска карта,
разглеждана с любов и интерес,
надскочила и норми, и стандарти,
за да го има „утре“ още днес.

Учителят…Той горд е. И изстрадал.
С ум, сила, вяра и сърце дарен.
И не защото е учител станал.
Защото за учител е роден.

                                          Розалина Паскалева


4 октомври

Проект Еразъм +

От 23.09.2019 до 29.09.2019 г. в гр. Сантарем, Португалия се проведе обучителен курс  на тема: ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век» по проект ,,Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ)- европейски будители в образованието“, по програма ,,ERASMUS+“, КД 1, в който взеха участие:  директорът на ОУ ,,Добри Чинтулов“ дпн Веселин Михалев, заместник директорът по учебната дейност Женя Димитрова и старши учителят в начален етап Теменужка Михалева.

Обучението бе насочено  към развитие на умения за  обществена и гражданска компетентност, културна осъзнатост и творчески изяви.

Дейностите  по проекта са свързани с обучението на учениците в дух на толерантност, в умения по-добре да изразяват и разбират различните гледни точки, в способности да преговарят и да създават отношения на доверие, както и да проявяват съпричастност и емпатия към другите.

                        


3 октомври

       Благотворителна акция на учениците от ОУ“Добри Чинтулов“

                                                                                                           

За пореден път учениците, родителите и учителите от ОУ“Добри Чинтулов“ се включиха в благотворителната акция за събиране и рециклиране на пластмасови капачки в гр. Варна. Целта на инициативата продължава да бъде събиране на  средства за закупуването на медицинска апаратура. Заради тяхната ангажираност получиха  сертификати за благодарност.

     

                                                  


1 октомври

Проект Еразъм +

Във връзка с работата по проект   УТРЕ   /Успешни, Технологични, Различни, Ефективни/ и осъществяването на Мобилност първа – Хелзинки, Финландия, старшите  учители по английски език начален етап Галина Тинчева и Дияна Панова изготвиха тематични табла.

/още снимки в Галерия/

                 


30 септември

Отличия за учителите от ОУ“Добри Чинтулов“

Старши учител по история и цивилизация  Наталия Борисова и старши учител по география и икономика Мария Иванова бяха отличени  с грамоти от Началник  РУО- гр. Варна д.и. Венцеслава Генова за прилагане на иновативни практики в учебната работа. 

                   

Проведеният бинарен урок „Виртуална разходка в Рим“ показа и възможностите за успешно прилагане на  ИКТ в обучението и бе представен пред учителската колегия по история и география във Варна и областта. /прочетете повече тук /


22 септември

Честит празник!

Ден на независимостта на България!

Резултат с изображение за 22 септември празник българия

През есента на 1908 г. десетилетните стремежи на българите за отхвърляне васалността на Княжеството към Османската империя се увенчават с успех. На 22 септември в старата столица Велико Търново княз Фердинанд и правителството на Александър Малинов се обръщат с Манифест към българския народ и тържествено провъзгласяват “съединената на 6 септември 1885 г. България за независимо Българско Царство”.

България става суверенна държава, самостоятелен и равноправен субект в международните отношения.


16 септември 2019 г.

Честит първи учебен ден!

Успешна и ползотворна нова учебна година!

Отново за учебната година

разкри училището днес врати.

     Звъни звънец из цялата родина —

в села и градове, навред кънти.


Тържествено откриване на учебната 2019/2020 година 

На 16 септември 2019 година ОУ “Добри Чинтулов“ отново посрещна своите ученици.

С много усмивки, балони и цветя  тържествено беше открита новата учебна  година в изпълнения с хора училищен двор.

                         

Празничната  програма беше  подготвена под ръководството на заместник-директора по учебна дейност г-жа Димитрова и  учителите  випуск четвърти клас – г-жа Сертер, г-жа Колева, г-жа Станева,  г-жа Димова,  г-жа Ковачева, г-жа Попова, г-жа Василева  и със съдействието на г-жа Крумова и г-жа Костадинова. На тържественото откриване освен  развълнуваните ученици и учители присъстваха много родители.

Официални  гости на тържеството бяха г-жа Заркова – старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти към РУО – гр. Варна, г-жа Желева – заместник кмет на район „Младост“, г-жа Коева представител на ОДК – гр. Варна и ръководител на школа „Европейски мост“, г-н  Якимов – председател на Обществения съвет в ОУ „Добри Чинтулов“.

Бяха получени много  поздравителни адреси от видни политически личности и  институции, сред които от председателя на Народното събрание г-жа Караянчева, от кмета на гр. Варна г-н Портних, от г-жа Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ към община Варна, от г-н Христов кмет на район „Младост“,  от г-н Балабанов – председател на Общински съвет гр. Варна, от  г-жа Генова- началник на РУО гр. Варна.Събитието беше отразено и от националните медии.

                       

    

     

Директорът на училището дпн г-н Михалев  пожела, в празничното си слово,  много здраве и успех на всички ученици, учители и техните семейства. Представи новите педагогически специалисти в училище и им пожела ползотворен професионален път. С голямо вълнение г-н Михалев поведе най-нетърпеливите ученици – първокласниците. Те прекрачиха развълнувани училищния праг, за да получат своите първи учебници и да намерят  много нови приятели.

/още снимки в Галерията/

                                         

                       

В празнично украсените  класни стаи  малките ученици бяха посрещнати по стара българска традиция с питка и мед от своите учители.

                                

 1А клас- кл. ръководител  г-жа  Чонова, учител ЦОУД г-жа  Караджова

              

        1Б клас- кл. ръководител г-жа  Кирова, учител ЦОУД г-жа Константинова

          

    1В клас- кл. ръководител г-жа Михалева, учител ЦОУД г-жа  Латева

                             

     1Г клас- кл. ръководител г-жа  Петрова, учител ЦОУД г-жа  Димова

         

              1Д клас- кл. ръководител г-жа Михова, учител ЦОУД г-жа Караиванова

                   

               1Е клас- кл. ръководител г-жа  Пъндъклийска, учител ЦОУД г-жа Маринова-Христова


 15 септември 2019 г.

График на смените на обучение за учебната 2019/2020 г.

                                                                                                           

От 17 септември 2019 година:   първа смяна започват учениците от III, IV, V класове, втора смяна започват учениците от II, VI, VII класове.   Учениците от първи клас са на целодневно обучение.   Смените през учебната 2019/2020 година ще се променят по предварително определен  график.

Родителски срещи

  На 24 септември 2019 г. ще се проведе родителска среща за учениците от първа смяна на обучение. На 27 септември 2019 г.  ще се проведе родителска среща за учениците от втора смяна на обучение.   Началният час  на родителската среща за всяка паралелка  ще бъде определен от класния ръководител. Място на провеждане – класната стая.


11 септември 2019 г.

Ръководството на ОУ „Добри Чинтулов“ и целият училищен колектив подкрепят инициативата „Дарение вместо цветя за първия учебен ден“ в предстоящото лечение на Алекс.

 

PLAKATI 5


4 септември 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Официалното откриване на учебната 2019/2020 година в ОУ „Добри Чинтулов“ ще бъде на 16.09.2019 г. от 9.00 ч.


Родителска среща – първи клас

На 12.09.2019 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща само за първи клас в класните стаи на паралелките.


Comments are closed.