Проект „Твоят час“ – 2017/2018 г.

 

Проект „Твоят час“ – учебна 2017/2018 г.

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

Електронна платформа на проекта

Информационна система за управление и отчитане на проекта

Индивидуална образователна карта

Анкетна карта

Comments are closed.