Проект „УСПЕХ“ – 2013/2014г.

През учебната 2013/2014г. в проект „УСПЕХ“ са включени 137 ученици от ОУ „Добри Чинтулов“ в 10 групи извънкласни и извънучилищни дейности. Дейностите са реализирани в следните области: „Граждански компетентности – форми на поведение за успешно участие в социалния живот, разрешаване на конфликти“, „Умения за самостоятелно учене и събиране на информация“, „Дигитални компетентности“, „Здравословен начин на живот“, „ Комуникативни умения на роден език“, „Културни компетентности“.

Клубове и секции, включени в проект УСПЕХ:

„В света на мултимедийните технологии“ – р-л Лена Николова

В клуба са включени 14 деца от 5.А  и 5.В клас. Формира се положителна емоционална нагласа у учениците и познавателен интерес към работата с компютърни системи, техните възможностите и различните сфери на приложението им. Изготвят се различни по теми презентации, които се представят периодично пред ученици в училище по различни поводи – празници, в тематични часове на класа. Изграждат се умения у децата за поставяне на цели и реализиране собствени проекти като приемат активна и творческа роля.

„Искам да знам“ – р-л Нели Пъндъклийска

Дейността на клуба започна на 07.11.2013г. Включени са 15 деца от 3.В клас. Темите, които се разглеждат в занятията са свързани с природата в света, опознаване на флората и фауната,  природни забележителности в родния край. Децата провеждат беседи и дискусии по екологични проблеми и опазване на природния свят. Практически умения учениците показват в занятията: „Джунгла“, „Пустини“, „Равнини“, „Планини“. Посещения, които ще се осъществят през годината са в „Музей на Възраждането“, „Етнографски музей“, прабългарско селище „Фанагория“, Зоологическата градина – Варна.

„Това го знае и може всеки“ – р-л Веселинка Тодорова

В клуба са включени 15 деца от 6.А, 6.В и  6.Г кл., където се усвояват знания по разглежданите теми, свързани с утвърждаването у децата чувство на патриотизъм, родолюбие, национална гордост и самочувствие, че сме наследници на един велик народ. Запознават се със световни открития и постижения в различни области от живота на хората. В първата представителна изява на клуба на 24.02.2013г. учениците демонстрираха, че познават своя род и език, своя роден край, както и различни исторически, географски, архитектурни и археологически забележителности на България. Показаха знания и за държавите, членки на Европейския съюз. В рамките на дейността на клуба децата ще участват в екскурзия до Побити камъни и гр. Девня

„Моят свят“ – р-л Незабравка Събева

Работата през годината е насочена за овладяване на основни умения за здравословен начин на живот, изграждане на знания за света около нас. В клуба са включени 12 деца от 4.Е клас, които с интерес усвояват правилата за поведение, основните насоки за самостоятелност в различни по вид всекидневни дейности. Изграждат се практически умения за работа с различни по вид материали за изработка на предмети с екологични и природни материали. В дейността на клуба са включени посещения на обекти в родния край, както и поход до Парк-музей „Владислав Варненчик“. На 13.02.2014г. учениците представиха пред учители и ученици свои изделия и продукти, изработени в занятията, в края на учебната година предстои втората представителна изява на клуба пред ученици и родители.

„Аз и градът“ – р-л Незабравка Събева

В клуба са включени 12 деца от 4.Е клас, които през годината тематично се запознават с миналото и настоящето на родния си град, с неговите природни, културни и исторически забележителности. Провеждат се дискусии, свързани с живота в града – децата споделят лични впечатления, изразяват своето отношение и позиция. Предвидени са посещения на различни обекти във Варна – Парк-музей „Владислав Варненчик“, Музей на Възраждането, Военноморски музей, Аквариум, Екопарк, Природонаучен музей, Зоопарк и прабългарско селище „Фанагория“. В представителните изяви учениците ще покажат пред родители и ученици своите знания за града, в който живеят, както и предмети, изработени от тях в практическите занятия.

„Опознавам света“ – р-л Женя Димитрова

В клуба са включени 13 деца от 4.А клас, които за трета поредна година участват при голям интерес в проект УСПЕХ. Дейността на клуба е насочена в поставяне на основите за осмисляне на гражданската активност, разбиране на обществения живот и заемане на обществено отговорна позиция в различни житейски ситуации. Изграждат се умения за участие в дискусии по различни теми, свързани с ежедневието. Овладяват се знания развиват се познавателни умения: планиране и структуриране на дейността; търсене и използване на информация; вземане на решения чрез разнообразие от дейности, подходи, инструменти за разрешаване на проблеми от различни области. Представителните изяви пред родители, ученици и учители са на теми: „В навечерието на Националния празник“и „Опознавам света“.

„Пъстър свят“ – р-л Женя Димитрова

В клуба са 12 деца от 4.А кл., които мотивирано и с желание се включват в основните дейности по определените в клуба теми, съобразено с техните потребности и интереси.  Целта е учениците да могат да възприемат, търсят, извличат, обработват и съхраняват различен тип информация. Обогатяват се знанията за заобикалящия ни свят. Развиват се умения за работа в екип и развитие на желание за публична изява. Активно участие в изготвяне на презентации, изложби, табла. Организирано посещение на музеи и обекти във Варна.

„Моят роден край“ – р-л Веселинка Тодорова

В клуба са включени 16 деца от 6.В и 6.Г кл. В занятията учениците се запознават с историята на родния край и родината. Получават задълбочени знания за постиженията на българите в културата, науката, спорта и др. области. Работят върху умения за самостоятелно събиране на информация за историческото и културното наследство на българския народ. Изграждат се практически навици за разпознаване на географски обекти в България, природни и исторически забележителности. Ориентиране на учениците в родния край – запознаване с основните институции, паметници на културата, беседа за Варна – кандидат за европейска столица на културата – 2019 г. При голям интерес премина първата представителна изява на клуба, където заедно учениците от клуб „Това го знае и може всеки“ в благородна надпревара под мотото „Кога, къде, какво“ показаха усвоените знания в ИИД.

„Фолклорни празници и обичаи“ – Лена Николова

В клуба са включени 15 деца от 5.А, 5.Б и 5.В клас. Учениците се запознават с фолклорните празници и обичаи на българския народ, обреди и обичаи, свързани със сезонните народни празници в родния край, както и със специфичните особености на народните носии. Подготвят компютърни презентации, изложби и кътове с материали, свързани с народното творчество. През м. май – посещение на Етнографски музей, Варна. В първата представителна изява учениците представиха коледни песни,  Васильовден и Сурва пред ученици и родители. В заключителната изява ще се покажат изработените в клуба през годината ученически презентации.

„Сръчни ръце“ – р-л Светлана Караджова

В клуба са включени 15 деца от 1.Б клас. Учениците се запознават с различни материали техники за изработване на рисунки, апликации, пана и предмети. В занятията и практическите дейности се работи за развиване на творческото въображение у децата. Те се учат да възприемат видовете изкуство и да създават такова, пречупено през детското мислене. Интерес и любознателност предизвикват областите в които се твори – готварство, цветарство, празнична украса и др. Изработените предмети, модели, рисунки, апликации се подреждат в изложби и участват в представителните изяви на клуба.

Comments are closed.