Училищен ученически съвет

Училищен ученически съвет 2019/2020


10 февруари

ПРОЕКТ

Тема: „Ние като активни граждани в семейството, в училището и в квартала“

Проектът е разработен от ученици от ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна: Магдалена Веселинова Жекова -VI клас, Димитър Николаев Тодоров – VI клас, Ина Радостинова Тенева -VII клас, Александра Алексиева Проскурина -VII клас, Никол Светославова Тошкова -VII клас с ръководители Стоян Димитров Стоянов – педагогически съветник и Юлия Иванова Христова – училищен психолог

Целеви групи: ученици I -VII клас от ОУ „Добри Чинтулов“, родители на ученици и педагогически специалисти.

Цели на проекта:

1. Да се формира у участниците трайно и мотивирано съзнание като активни граждани в общността.

2. Да се изгради сътрудничество и партньорство между семейство-училище-квартално общество.

3. Да се подобри общуването в семейството, училището и кварталната общност при изразяване на активна гражданска позиция.

4. Да се утвърдят семейството, училището и квартала като спокойна и безопасна среда, с хармонични отношения, взаимно уважение, разбирателство, диалог и сътрудничество.

5. Да се развиват умения у учениците за работа в екип и работа по проект.

Срок на работа по проекта: 08.12.2020 г. – 30.06.2020 г.

Методи и похвати за работа по проекта: мозъчна атака, беседа, дискусия, дебат, групова работа, симулация, метод на конкретната ситуация, разглеждане на казус, ролеви игри, интервю, анкета, художествено и литературно творчество, мисловна карта, игрови методи, практически дейности.


9 януари

Училищен вестник

„Чинтуловски искри“

Училищен вестник „Чинтуловски искри“ бр.1, XII. 2019 г. – издава се от Училищен ученически съвет, със съдействието на Стоян Стоянов – педагогически съветник и Юлия Христова – училищен психолог.


ПОБЕДИТЕЛИ В УЧИЛИЩЕН КОНКУРС „КОЛЕДНИ ВЪЛШЕБСТВА“

Резултати от училищен конкурс за рисунка и картичка на тема „Коледни вълшебства“, организиран от УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ, със съдействието на Стоян Стоянов – педагогически съветник и Юлия Христова – училищен психолог:

ЗА РИСУНКА:

I място – Михаела Стефанова 2. A клас

II място – Далия Стефанова 2. A клас  

III място – Александър Кулев 1. Б клас

Специална награда на ЕПЛР – Мерлин Юсниева 7. Г клас

ЗА КАРТИЧКА:

I място – Мила Колева 4. Б клас

II място – Теодора Стоянова 4. Г клас

III място – Кристин Янулова 2. Г клас

Отличените в конкурса ученици получиха грамоти от директора на училището – дпн Веселин Михалев и предметни награди от УУС, а с всички творби беше подредена изложба.

                  

                  


18 декември

Коледен благотворителен базар

„Коледни вълшебства“

На 17.12.2019 г. в ОУ „Добри Чинтулов“ се проведе Коледен благотворителен базар в подкрепа на Фондация „Живот със Синдром на Даун“. Базарът беше организиран по инициатива на Училищния ученически съвет в ОУ „Добри Чинтулов“ с координатори Стоян Стоянов – педагогически съветник и Юлия Христова – училищен психолог, със съдействието и подкрепата на дпн Веселин Михалев – директор, цялото ръководство на ОУ „Добри Чинтулов“ и УН „Възраждане“.

В базара активно участваха учениците от прогимназиален етап – V, VI, VII клас, класните ръководители на втори клас: Ася Николова, Незабравка Събева, Радка Николова, Йоана Алексиева, Миглена Стоянова, Василка Христова, Мария Иванова – старши учител в прогимназиален етап и Женя Димитрова – заместник-директор УД. Съдействие оказаха класните ръководители на пети клас: Венета Атанасова, Лена Николова, Цветелина Бонева, Наталия Борисова и Мария Колева. В организацията на базара и при провеждането му се включиха и много родители на ученици от всички класове. Децата и техните семейства подготвиха с голямо желание и коледно настроение вкусни лакомства, уникални картички, коледни украси и пожелания.

Ръководството на ОУ „Добри Чинтулов“, УН „Възраждане“ и Училищният ученически съв   ет благодарят на всички ученици, техните родители и на педагогическите специалисти за участието в тази благородна инициатива.

Събраната сума в размер на 4 269 лв. /четири хиляди двеста шестдесет и девет лева/ бе предадена на Силвена Христова – председател на Фондация „Живот със Синдром на Даун“. Средствата са в подкрепа на Фондация „Живот със Синдром на Даун“ за проекта по Физиотерапия 2020г., която се провежда в Карин Дом. Г-жа Христова благодари на всички участници в Коледния благотворителен базар и пожела здраве и благоденствие на учениците, учителите и техните семейства./ Още снимки в Галерия/

                               

                               

                                      


 

16 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

ИНИЦИАТИВА „ПРЕДАЙ НАТАТЪК“

През 1996 г. Общото събрание на ООН обяви 16 ноември за Международен ден на толерантността. Една година по-рано  ЮНЕСКО приема Декларация за принципите на толерантността.

В декларацията в член първи е записано понятието за толерантност:

  • Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.
  • Толерантност – това не е отстъпка, снизхождение или примиряване. Толерантност това е преди всичко активно отношение, формиращо се на базата на признаването на универсални права и основни свободи на човека. При никакви обстоятелства толерантността не може да служи като оправдание на посегателството към тези основни ценности, толерантност са длъжни да проявяват отделните хора, групи и държави.
  • Толерантност – това е задължение да се способства утвърждаването на правата на човека, плурализма (в това число културния плурализъм), демокрацията и спазването на законите. Толерантност – това е понятие, означаващо отказване от догматизма, от абсолютизацията на истината и утвърждаващо норми, установени в международните правни актове в областта на правата на човека.
  • Проявата на толерантност, която е съзвучна с уважението към правата на човека, не означава търпимо отношение към социалната несправедливост, отказване от своите или отстъпване пред чуждите убеждения. Това означава, че всеки е свободен да се придържа към своите убеждения и да признае същото право по отношение на другите. Това означава признаване на факта, че хората по своята си природа се различават по външен вид, положение, реч, поведение и ценности и имат право да живеят в този свят, съхранявайки своята индивидуалност. Това също означава, че възгледите на един човек не могат да бъдат наложени на друг.

Ние, учениците от Училищния ученически съвет в ОУ „Добри Чинтулов“, осъзнаваме, че в нашето динамично съвремие толерантността ни е  необходима, защото тя помага на различните общества да преодолеят наслояваните предразсъдъци и негативните стереотипи. Всички искаме достойно и равнопоставено отношение, диалог и разбирателство. Свят -  без омраза и насилие.

Приемаме инициативата „Предай нататък“ и нека нашето послание се предава и достига до повече хора.

 

Comments are closed.