Проект „УСПЕХ“ 2011/2012

През учебната 2011/2012 година 236 ученици от училището се включиха в проект „УСПЕХ“ – „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора“

Цели на проекта:

Обща цел на проекта: Да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Клубове, които участват в проект „УСПЕХ“:

Comments are closed.