Графици

УЧЕБНА  2021/2022 г.

График на учебното време и ваканциите за учебната 2021/2022 г.

График за провеждане на НВО ІV и VІІ клас за учебната 2021/2022 г.

График на смените в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2021/2022 г.

Седмично разписание на учебните часове за I – VII клас за учебната 2021/2022 г.

Схема на разположение на паралелките за учебната 2021/2022 г.

Седмично разписание на начален етап за учебната 2021/2022 г – втори срок

Седмично разписание на прогимназиален етап за учебната 2021/2022 г. – втори срок

График за провеждане на консултации с ученици в начален етап за учебната 2021/2022 г.- втори срок

График за провеждане на консултации с ученици в начален етап- учители ЦОУД за учебната 2021/2022 г.- втори срок

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация-начален етап за учебната 2021/2022 г.- втори срок

График за провеждане на час за спортни дейности в начален етап за учебната 2021/2022 г. -втори срок

График за провеждане на контролни работи и практически изпитвания  – начален етап за учебната 2021/2022 г. -втори срок

График за провеждане на консултации с ученици в прогимназиален етап за учебната 2021/2022 г.- втори срок

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация-прогимназиален етап за учебната 2021/2022 г.- втори срок

График за консултиране на родители и водене на уч.документация от некласни ръководители за учебната 2021/2022 г.- втори срок

График за провеждане на час за спортни дейности в прогимназиален етап за учебната 2021/2022 г. – втори срок

График за провеждане на  контролни работи – прогимназиален етап за учебната 2021/2022 г. – втори срок

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение на ученик от V клас за учебна 2021/2022 г.

Спортен календар за учебната 2021/2022 г.

Comments are closed.