ЕРАЗЪМ+ „Успешни заедно“ /2021 г. – 2023 г./

https://www.ipsantarem.pt

http://cappadocia-education.com

https://www.facebook.com/groups/751134415234125

 

Мобилност първа 

Период: 21 март – 27 март 2022 г.

Място: град Сантарем, Португалия

Тема на обучителния курс:

The primary school classroomeffective teaching approaches for an inclusive classroom through NFE tools and resources”/

Класната стая в началното училище – ефективни подходи за преподаване в приобщаваща класна стая

чрез инструменти и ресурси на неформалното образование (NFE)“

Организатори:

Работен език: Английски

Двама педагогически специалисти от ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна взеха участие в първата мобилност по проект „Успешни заедно“ – програма Еразъм+; КД 1.

По време на обучителния курс те:

 • задълбочиха знанията си за спецификата и основните характеристики на приобщаваща класна стая;

 • овладяха умения, които ще им позволят да обсъждат със своите ученици въпроси относно съществуващите представи за човешките различия в съвременното общество и да провеждат подходящи дейности за преодоляването им;

 • получиха знания за преподаване на основните права на детето, многообразието и активното осъзнато гражданство;

 • запознаха се с подходите за преподаване на неформалното образование и как да ги използват не само в часовете по гражданско образование, но и в рутинния учебен процес;

 • развиха уменията си за работа в международни екипи чрез групови дейности и работа по двойки. 

По време на обучението участниците подробно се запознаха с проекта “Young learners Embrace Social Inclusion and Social Involvement” (YESI) и  Наръчник за учители, включващ 38 обучителни ресурса, разпределени в 3 модула:

 • Права на детето

 • Многообразие и социално включване

 • Активно гражданство и социално участие.

Така учителите от ОУ «Добри Чинтулов» ще имат безплатен достъп до готови за използване учебни материали. Всяка тема е придружена от множество мултимедийни обекти, напр.: анимация, видеоклипове, заснети драматични представления и дискусии, симулации, казуси като основа за дискусии, интерактивни електронни игри и др.

Рикардо Гонсалвес, кмет на гр. Сантарем, и Инес Барозу, заместник-председател и съветник, отговарящ за образованието в CMS,

приеха на 23 март, учителите, посещаващи курса. Събитието бе отразено в местните медии и социални сайтове.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=municipiodesantarem&set=a.333841305453189

По време на мобилността се реализира посещение в местно основно училище в град Ентрокаменто  – Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento AECE.

https://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeentroncamento/

Участниците бяха посрещнати от директора на училището и учителите – протече приятелски и ползотворен разговор, по време на който се сравниха образователните системи на Португалия и България, обмениха се идеи и добри практики в сферата на гражданското и неформалното образование.

Част от програмата на мобилността бе културно посещение на градовете Синтра и Лисабон с цел опознаване на Португалия,

нейното богато историческо наследство и космополитност, както и корените на толерантността и непредубедеността на португалците.

СИНТРА

ЛИСАБОН

Обучението завърши с церемония по връчване на сертификатите и оценка на мобилността. 


Разпространение

След края на обучението в гр. Сантарем, Португалия (21 – 28 март, 2022 г.) и при завръщането си в училище г-жа Таня Маринова и г-жа Дияна Панова организираха изложба от снимки, разказващи за реализираната мобилност. Интересното бе, че всяка снимка бе придружена с QRcode. По-любознателните, разглеждащи изложбата, можеха да сканират кода с мобилните си устройства и така да получат по-пълна информация за обучителните модули, платформата: , португалското училище и посетените градове Сантарем, Синтра и Лисабон.


10 юни

На 8 юни, Световният ден на океана, учениците от 5. В клас, с класен ръководител Таня Маринова, проведоха в час на класа занятие на тема „Екологичен отпечатък“.

Целта бе запознаване с понятието „екологичен отпечатък“ и повишаване на осведомеността за начините за опазване на околната среда.

Учениците измериха своя собствен екологичен отпечатък и разсъждаваха над въпроса  има ли неща, които можем да променим в ежедневието си, за да намалим своя отпечатък.

Използвани бяха материали, видеа и работни листи, разработени в модул „Активно гражданство и социално сътрудничество“, раздел „Активно гражданство и опазване на околната среда“, от проект „YESI“, представени на обучение в гр. Сантарем, Португалия. Обучителния курс е част от училищния проект „Успешни заедно“ по програма „ЕРАЗЪМ +“, КД 1, по който работим в момента.

Мобилност втора

Период: 28 март – 3 април 2022 г.

Място: град Милано, Италия

Тема на обучителния курс:

STEM @ school  

Организатор:

Cappadocia Education

Erasmus+ KA 1 courses

http://cappadocia-education.com/

Работен език: Английски

Доц. дпн Веселин Михалев, директор на ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна, г-жа Женя Димитрова, заместник-директор, и г-жа Теменужка Михалева, старши учител, взеха участие във втората мобилност по проект „Успешни заедно“ – програма Еразъм+; КД 1.

STEM е интердисциплинарен подход към обучението, където академичните концепции са съчетани с уроци близко до реалния свят. STEM образованието и прилагането на технологиите дават възможност на всеки ученик да използва своята креативност и да развие своите умения за критично мислене. Чрез STEM учениците развиват ключови умения, включително решаване на проблеми, креативност, критичен анализ, работа в екип, независимо мислене, инициативност, комуникация, дигитална грамотност.

В резултат от проведеното обучение педагогическите специалисти от ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна

 • се запознаха със същността на STEM подхода, неговите предимства и как да бъде интегриран в класната стая,

 • придобиха знания за Smart classroom – Интелигентна класна стая или «училище в облака»,

 • запознаха се с игри и дейности за учене чрез кодиране, Robotics,

 • участваха в сесия „Страхотни проекти: тест или игра?“,

 • разработиха собствени педагогически материали чрез платформата Liveworksheets.

Участниците в курса усвоиха компетентности за включване на Art/Изкуство в обучението – STE(Art)M-

 създаване на перфектния урок.

Курсът включваше в ежедневната си програма = Зелен ден за устойчивост на околната среда,

= Зелен час работилница, посветена на изкуството да рециклираш и

= дискусия «Управление на природните ресурси».

По време на мобилността се реализира и съпътсваща програма с цел

запознаване с богатата история, традициите, обичаите и културното наследство на Италия.


КРАЙНИ ПРОДУКТИ

по проект „Успешни Заедно“

2021 – 2023 г.

 

 • Сборник „Успешни в учението“

Сборникът е съставен от учители от ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна. Включва 9 урока – добри практики, разработени и използвани по време на проекта.

Сборникът е достъпен тук:

https://drive.google.com/file/d/1PiaJ2Nk8-t5uZQvwC240kY9ClFy4_ois/view

 • Филм по проекта

Филмът събира в едно реализираните дейности и разказва за по-знаковите от тях.

Филмът е достъпен тук:

https://www.youtube.com/watch?v=lk7vunDqFC8

 

 • Презентации

Презентациите са изработени от участниците в обучителните курсове и са представени пред други учители по Методически обединения като вътрешноучилищна квалификация.

Учението оживява чрез STE(A)M

https://docs.google.com/presentation/d/18sbux6eMsopQHwrFXDRXZEYUIqi3FM_W/edit?usp=sharing&ouid=109271524179601593898&rtpof=true&sd=true

“Проект YESI – възпитаване на поколение, което ще изгради един по-добър святˮ

https://docs.google.com/presentation/d/149c8pu88QD2rGbY6iKHxX-78PRlfIkyI/edit?usp=sharing&ouid=109271524179601593898&rtpof=true&sd=true

„Правата на дететоˮ

https://docs.google.com/presentation/d/1gL4eqeRusm5C1snT_5db5n0eDeH_eTDI/edit?usp=sharing&ouid=109271524179601593898&rtpof=true&sd=true

„Училището като място за активно гражданствоˮ, част 1

https://docs.google.com/presentation/d/1WcY3ERLaexRyA8xKksUfrhRBdItjH-c-/edit?usp=sharing&ouid=109271524179601593898&rtpof=true&sd=true

„Училището като място за активно гражданствоˮ, част 2

https://docs.google.com/presentation/d/1Wb6MZircHH7IHgrhlLbPBic4RqBneTbY/edit#slide=id.p1

„Програма Еразъм+ Добри практикиˮ

https://drive.google.com/file/d/1LSa4OMZjms078Vc5yI5tnmi_DsL36GCs/view?usp=sharing

„Човешки права – права на дететоˮ

https://drive.google.com/file/d/1QO0sleZ12a1RGKr-Y4MptIaRkp5jdduv/view?usp=sharing

 


 

Comments are closed.