Публикации

 

дпн ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ – ДИРЕКТОР

1.Учебното дело в град Варна през Възраждането. Дисертация за присъждане на научна степен ,,доктор“ по научна специалност 05.07.02. История на педагогиката и българското образование“. СУ,,Св.Климент Охридски“, 2010, 342 с.

2.Автореферат на дисертация ,,Учебното дело в град Варна през Възраждането“ за присъждане на образователна и научна степен ,, доктор“. Специализиран научен съвет по педагогика при ВАК. СУ,,Св.Климент Охридски“. Факултет по педагогика. С., 2010. 48с.

3. Етапи в развитието на българското училище в град Варна през Възраждането.В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти. ШУ „Епископ Константин Преславски”, 2008, с.240-279.

4.  Приносът на Варненската българска община за  развитието на учебното дело в град Варна. В: ,,Педагогика” 4, 2008, с.104-111.ISSN 0861-3982;  В: Сборник с доклади от научна конференция в СОУ ,,Неофит Бозвели“,,Българският дух-мит или реалност“. Варна, 2008.

5. Учебното дело във Варна през Възраждането.В:130 години от Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. В:Сборник с доклади от научна конференция в СОУ ,,Неофит Бозвели“. Варна, 2008, с.7-15.

6. Етнодемографски облик на град Варна през Възраждането. В:Известия на Съюза на учените.Варна. Серия „Хуманитарни науки” бр.1,  2008, с.109-116.

7.Османските образователни институции в град Варна през ХVІ-ХІХ в. – 25 с. В: ,,Историческо бъдеще”, бр.1-2, 2009  (под печат).

8. Институции с принос в управлението и подпомагането на българското училище в град Варна през Възраждането. В:Електронно издание на Национален музей на образованието. Габрово, бр.2,  2012,  с.10-19.

9. Гръцките образователни институции в град Варна през ХVІІ-ХІХ в.В:Понятия, ценности, промени. Историята:време и реалности. Министерство на образованието, младежта и науката, Шуменски университет ,,Епископ Константин Преславски”, Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите-Варна. Варна, т.7, 2011, с.92-117. ISВN 978-954-400-450-7.

10. Гръцките образователни институции по Южното Черноморие през ХІХ до началото на ХХ в. В:Понятия, ценности, промени.Историята:време и реалности. Министерство на образованието, младежта и науката, Шуменски университет ,,Епископ Константин Преславски”, Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите.Варна, т.8, 2012, с.89-126. ISВN 978-954-400-664-8.

11. За един непубликуван ,,Дисциплинарен правилник” на гръцките училища във Варна от 1901 г. Национална конференция с международно участие ,,Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ в. Ученето през целия живот-мисия на съвременното образование”. Сборник с доклади и съобщения. Варна, 2012, с.52-57, ISSN1314-474X.

12. Функции на  училищното настоятелство на гръцките училища във Варна през ХІХ-началото на ХХ в. (до 1915 г.). Национална конференция с международно участие ,,Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ в. Ученето  през целия живот-мисия на съвременното образование”. Сборник с доклади и съобщения. Варна. 2012, с.58-67. ISSN1314-474X.

13. Училищното ,,законодателство” на гръцките училища в град Варна в началото на ХХ в. (по непубликувани документи). В:Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности (юбилейно издание). Министерство на образованието, младежта и науката, Шуменски университет ,,Епископ Константин Преславски”, Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите. Варна, т.9,  2013. ISВN 978-954-400-664-8.

14. Приносът на гръцките просветни дружества за развитие на гръцките образователни институции в селищата по Българското Черноморие през ХІХ-началото на ХХ в. (до 1906 г.).  В:Електронно издание на Национален музей на образованието. Габрово, бр.3,  2013,  с.14-20.

15. Характеристика на обучението в гръцките образователни институции в селищата по Южното Черноморие през ХІХ – началото на ХХ в. В:Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Министерство на образованието и науката, Шуменски университет ,,Епископ Константин Преславски”, Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите. Варна, т.10, 2013.

16. За организацията на обучение и възпитание в гръцките образователни институции в град Варна през ХІХ – началото на ХХ в. В:Журнал за исторически и археологически изследвания. Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски“. 2014, бр.1-2, ISSN1314-748X.

 

ЖЕНЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА – ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УД

1.Задължителноизбираемата подготовка по математика в трети клас, Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през XXI век, сборник от юбилейна научна конференция – ДИПКУ, Варна, том II, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“-Шумен, 2006, с.86-94.

2.Женя Димитрова, Русанка Петрова: Развитие на творческото мислене на учениците при откриване на закономерности в обучението по математика в началните класове, Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през XXI век, сборник от юбилейна научна конференция – ДИПКУ, Варна, том II, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“-Шумен, 2006, с.120-128.

ЕЛИЗАБЕТ ЛАЛЕВА ВЛАЕВА – ГЛАВЕН УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

1.Интегративните връзки в обучението по „Домашен бит и техника“ и „Човекът и природата“. Професионално образование, Научно-методическо списание, година XIV, книжка 1, 2012, С., с.49-57.

2. Екологичното възпитание и неговата реализация в часовете по „Домашен бит и техника“. Професионално образование, Научно-методическо списание, година XIV, книжка 1, 2012, С.

3.Класните проекти – един нов начин за сътворяване на вълнуващ, нестандартен и креативен свят за учениците, сп. Професионално образование, кн. 2, С., 2014, с.129-139.

4.Умници гладници – здрави всеки ден, Сборник с 15 методически разработки за здравословно и балансирано хранене в помощ на учители – „Апетитът идва със знанието“, Съставител: Асоциация „Родители“, С., 2020 г.,стр. 47-50.

РАДКА ПЕТРОВА КИРОВА – СТ. УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

1.Възможностите на учебното съдържание на обучението по домашен бит и техника в трети клас за творческа дейност, сп. Посоки, бр. 5-6, С., 2006.

2.Тестовете като средство за установяване на усвоените знания и формирани умения във втори клас по домашен бит и техника, Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през XXI век, сборник от юбилейна научна конференция – ДИПКУ, Варна, том II, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“-Шумен,2006, с.253-259.

ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА МИХАЛЕВА – СТ. УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

1.Исторически преглед на развитието на технологичното обучение като учебен предмет. В:Професионално образование. Научно методическо списание. С., бр.1, 2012,  с.77-83. ISSN 1314- 555 Х.

2.Ролята и мястото на технологичното обучение в системата на общообразователната подготовка. В:Професионално образование.Научно-методическо списание. С., бр.3, 2012, с.207-213. ISSN 1314-555Х.

3.Стимулиране и развитие на творческия потенциал на участниците в ИИД-студио за театър на английски език ,,Кречетало“ – иновативен педагогически модел и добра педагогическа практика. В:Училището-желана територия на ученика. Добри практики. Министерство на образованието и науката. С., 2013, с.67-90. ISSN 1314-9288Х.

4.Студио за театър на английски език – иновативна педагогическа практика, обективизирана като форма на извънкласна дейност в ОУ,,Добри Чинтулов“-Варна. В: Добри практики за работа с деца и младежи.Международна фестивална програма ,,Приятели на България“, С., 2014 г., с. 64-67.

5.Самопознанието и личностното развитие на учителя – ключова компетентност и предпоставка за реализирането на творческия потенциал на учениците чрез ИКД – студио за театър на английски език. В:Пета юбилейна пролетна национална конференция ,,Професионалната компетентност на учителя“. Център за обучение, консултации и тренинг, Дружество на психолозите в България, Община Варна, РИО – Варна, 21 – 24.03.2014 г. ISBN 978-954-498-055-9. с.113-122.

ЛИДИЯ СТАЙЧЕВА ЧОНОВА – СТ.УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

1.Значението на междупредметните връзки за повишаване ефективността на обучението по домашен бит и техника, сп. Посоки, бр. 1, С., 2005.

2.Методически варианти за реализиране на междупредметните връзки в обучението по домашен бит и техника въ втори клас, сп. Начално образование, бр. 2, С., 2005.

НЕЛИ ВЕСЕЛИНОВА ПЪНДЪКЛИЙСКА – СТ. УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

1. Обучението по домашен бит и техника и околен свят във втори клас, Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през XXI век, сборник от юбилейна научна конференция – ДИПКУ, Варна, том II, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“-Шумен, 2006, с.263-268.

РАДКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА СТ. УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

1.Гергьовден – проучване и пресъздаване на обичая в часовете по изобразително изкуство в 4. клас СИП, сп. Начално образование, бр. 2, С., 2006, с. 41-46.

2.Народните носии и шевици в детското приложно изкуство, сп. Начално образование, бр.4, С., 2006, с. 46-50.

 

 

Comments are closed.