„Чета с разбиране, пиша без грешки“ – ръководител Нели Веселинова Пъндъклийска

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  „ЧЕТА С РАЗБИРАНЕ, ПИША БЕЗ ГРЕШКИ“

I. Цели:

  • Да се повиши мотивацията на учениците за учене и удовлетвореност при постигане на добри резултати.
  • Да се превърне четенето в разбираема и интересна задача.
  • Да се положат основи на грамотно писане.

II. Очаквани резултати:

  • Учениците да се научат да образуват срички и започнат да четат.
  • Да се подобри четивната им техника.
  • Да осмислят и разбират прочетеното.
  • Да започнат да правят устни и писмени преразкази.
  • Да се научат да четат написаното от самите тях, за да могат да го редактират.

 

Comments are closed.