„Сръчни ръце“ – ръководител Дияна Петрова Иванова

 ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ

„СРЪЧНИ РЪЦЕ“

I. Цели:

 • Основната цел на проекта е да се стимулират и развиват творческите способности и умения на учениците,
 • Да се разширяват знанията им за различните материали и уменията им за работа с тях.
 • Стимулиране на иновативността и творческото мислене ,изграждане на отношение към изкуството.

II. Очаквани резултати:

 • Развитие на творческото мислене,изграждане на умения за разсъждаване върху проблемна ситуация и обмисляне и даване на предложения за решението и;
 • Познава знаците за визуално комуникиране;
 • Комбинира,обработва и сглобява различни материали;
 • Разширява знанията си за природните материали-разпространение,видове,части на растението и др.
 • Формиране на позитивно отношение към народните празници,традиции и обичаи;
 • Проектира изделие като работи по инструкции и образец;
 • Оценява работата  на  изработените изделия по няколко критерия;
 • Работи самостоятелно и в група.

Comments are closed.