„Българският език – лесен и интересен“ – ръководител Галина Василева Орманова

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ 

 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

„БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ЛЕСЕН И ИНТЕРЕСЕН“

I. Цели:

Основната цел е повишаване потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на образователна степен чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности по бел, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфичните цели: Развитие на уменията за учене по БЕЛ, преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по БЕЛ. Повишаване на образователните им постижения. Изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация. Приобщаване на родителите в дейностите по проекта за преодоляване на образователния дефицит на учениците.

II. Очаквани резултати:

  • Развитие на потенциала на учениците за учене по БЕЛ.
  • Преодоляване на образователния дефицит и пълноценно участие в образователния процес по БЕЛ. Повишаване на мотивацията за учене и придобиване на по-висока увереност в собствените сили и знания.

ноември-декември 2016 г.

                                  

Comments are closed.