„Математиката – лесна, интересна и полезна“ – ръководител Иванка Тодорова Николова

 ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ 

ПО МАТЕМАТИКА „МАТЕМАТИКАТА –  ЛЕСНА,  ИНТЕРЕСНА И ПОЛЕЗНА”

I. Цели:

     Повишаване на индивидуалните постижения по математика на учениците в групата чрез:

  1. Формиране на положително отношение към математиката, създаване на интерес и мотивация на учениците за придобиване на математически знания и умения.
  2. Развиване на наблюдателност, въображение и концентрация на мисленето.
  3. Преодоляване на пропуските в знанията и уменията на учениците за десетичните и обикновените дроби, техните основни свойства, връзката между и съответните алгоритми за действията събиране, изваждане, умножение и деление.
  4. Отстраняване на натрупаните дифицити в знанията и уменията на учениците за понятието процент и видовете задачи свързани с проценти  и част от число.
  5. Усвояване на действието степенуване и на операциите с рационални числа, техните основни свойства и приложения.
  6. Усвояване на умения  да извършва действия с рационални числа и да пресмята  стойности  на числови изрази, съдържащи рационални числа.
  7. Разширяване на знанията за равнинни фигури и пространствени тела. Формиране на умения за пресмятане на лица и обеми.
  8. Усвояване на част от операциите с многочлени.
  9. Формиране на умения за практически приложения на знанията за пропорции.
  10. Показване на практическа приложимост на изучените знания чрез изявяване на вътрешнопредметни и междупредметни връзки.

II. Очаквани резултати:

1.  Да усвоят задължителния минимум от знания и умения по темите:

- Действия с обикновени и десетични дроби;

- Проценти;

- Степени;

- Рационални числа;

- Пропорции;

- Ръбести и фалчести тела;

- Цели изрази.

2. Да притежават математическа компетентност за познавателно, комуникационно и аналитично ниво, като се развие способността и желанието на ученика да използва математически методи на мислене и на представяне чрез  формули, модели, графики, диаграми.

3. Да притежават набор от познавателни и практически умения, необходими за решаване на задачи и проблеми чрез подбор и прилагане на основни математически методи и инструменти.

Comments are closed.