„Това го мога и аз“ – ръководител Веселинка Тодорова Куртева

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ 

ПО МАТЕМАТИКА „ТОВА ГО МОГА И АЗ“

I. Цели:

Основната цел на работата в клуб „Това го мога и аз” с ученици от 6 клас е да се отговори на индивидуалните потребности на участниците, чрез подпомагане на обучението им по математика. Преодоляването на обучителните трудности в процеса на усвояване на знания ще допринесе за индивидуалния напредък на всеки ученик и повишаване на неговите образователни постижения.

II. Очаквани резултати:

  • да се попълнят натрупаните пропуски на учениците през минали години при обучението им по математика;
  • да се създаде необходимия интерес към математиката, което ще създаде условия за постигане на по-високи резултати в обучението;
  • да се повиши мотивацията на учениците за учене, чрез дейности развиващи математическите познания и компетентности;
  • да се преодолеят натрупаните дефицити в процеса на усвояване на знания.

Comments are closed.