„Работилница – творилница“ – ръководител Светлана Николаева Караджова

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ

„РАБОТИЛНИЦА – ТВОРИЛНИЦА“

I. Цели:

 • Да се стимулира детското въображение, творческите способности, креативността и откривателството.
 • Да  се подпомогне развитието на вниманието, възприемането и комбинативното мислене.
 • Чрез изработването на изделия от различни материали, да се засили стремежът на децата да експериментират и да опитват нови възможности.
 • Да се изгради желанието на детето за работа в екип, взаимопомощ и уважение труда на другите.
 • Работата с родители да подпомогне преодоляването на страховете на децата от неуспех и неувереност в собствените възможности.
 • Да развива у децата умения като съобразителност, търпение, упоритост.

II. Очаквани резултати:

 • Разширяване кръга на познанието за различни видови материали като: креп хартия, тишу хартия, картон, прежда, плат, пластмаса и прилагането на различни техники за работа с тях.
 • Развиване на способността за самооценка и настойчивост в изпълнението на замисленото.
 • Изграждане на естетически вкус у децата и обогатяване на общата им култура.
 • Засилване желанието на детето за изява и удовлетворение от постигнатите резултати.
 • Развиване на способностите за фини моторни движения чрез дейности като рисуване, оцветяване, изрязване, моделиране.

Comments are closed.